Quyết định 59/2015/QĐ-TTg

  • Điều kiện để được công nhận hộ nghèo 09:54 | 14/07/2020
  • Hộ nghèo là hộ gia đình đã qua điều tra, rà soát hằng năm ở cơ sở đáp ứng các tiêu chí về xác định hộ nghèo và được Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận.
  • Tiêu chí để xác định hộ cận nghèo 15:07 | 18/05/2020
  • Hộ cận nghèo là hộ gia đình qua điều tra, rà soát hằng năm ở cơ sở đáp ứng các tiêu chí về xác định hộ cận nghèo được quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg và được Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận thuộc danh sách hộ nghèo, ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn