Nghị quyết Trung ương 4

Phải thường xuyên đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên

Phải thường xuyên đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên

Đây là nội dung đề cập tại Nghị quyết 04-NQ/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Xem thêm
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 - khoá XII

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 - khoá XII

Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết: Toàn bộ File Word Nghị quyết 04-NQ/TW

Xem thêm
Sẽ bỏ phiếu tín nhiệm chủ tịch nước, thủ tướng

Sẽ bỏ phiếu tín nhiệm chủ tịch nước, thủ tướng

TTO - Theo nội dung đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội”, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc hội và các chức danh khác do Quốc hội bầu sẽ chịu sự đánh giá tín nhiệm hằng năm.
Bịt kín các sơ hở dẫn đến tham nhũng
Phát huy cái tốt, gột rửa cái xấu (*)

Xem thêm
Phát huy cái tốt, gột rửa cái xấu (*)

Phát huy cái tốt, gột rửa cái xấu (*)

TT - Ngày 27-2 tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Hai năm không được tín nhiệm sẽ bị thôi chức

Xem thêm
Hai năm không được tín nhiệm sẽ bị thôi chức

Hai năm không được tín nhiệm sẽ bị thôi chức

- Phát biểu tại hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, sẽ sớm quy định việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với các chức danh lãnh đạo trong cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể. Đồng thời kiến nghị với Quốc hội sớm có hướng dẫn để thực hiện quy định việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Xem thêm