Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Nghị quyết 27-NQ/TW

  • Bãi bỏ hàng loạt phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức 08:17 | 23/05/2018
  • Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương. Toàn văn Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn