Công chức xã

  • Chuyển xếp lương cán bộ xã sang công chức xã 07:55 | 09/11/2019
  • Ông Mai Thanh Bình (Hải Phòng) đề nghị hướng dẫn việc xếp lại lương đối với trường hợp ông Đào Văn đã có thời gian làm lãnh đạo cấp xã nay chuyển sang vị trí công chức xã.
  • Khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã học ngoại ngữ 08:30 | 07/09/2019
  • Đây là nhiệm vụ, giải pháp đặt ra tại Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
  • Tăng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh với công chức cấp xã 15:01 | 25/04/2019
  • Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, trong đó, tăng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh với công chức cấp xã.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn