Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Bộ máy nhà nước

  • 10 năm để hoàn thành Bộ pháp điển 09:37 | 01/08/2014
  • Bộ pháp điển sẽ được bắt đầu xây dựng từ năm 2014 và hoàn thành vào năm 2023 với 45 chủ đề, được chia thành 3 giai đoạn:
  • Triển khai thi hành Hiến Pháp 09:03 | 19/02/2014
  • Nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 251/QĐ-TTg, qua đó xác định cụ thể nội dung công việc, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương…
  • Tổ chức ban chỉ đạo phòng chống khủng bố 17:00 | 13/02/2014
  • Ngày 27/01/2014, Chính Phủ ban hành nghị định số 07/2014/NĐ-CP về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của ban chỉ đạo phòng chống khủng bố (BCĐPCKB) các cấp.
  • 13:47 | 03/01/2012
  • (Đất Việt) “Bộ máy nhà nước phải tiên tiến hơn xã hội, là lực lượng dẫn dắt xã hội, kiến tạo sự phát triển của xã hội. Như Thủ tướng Chính phủ đã nói: Nhà nước là người kiến tạo sự phát triển. Nếu chất lượng bộ máy chỉ ở mức độ trung bình, làm sao ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn