Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

51/QĐ-LĐTBXH

  • Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn 10:46 | 27/11/2014
  • (TVPL) Điều kiện tiêu chuẩn để nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu được quy định rõ trong Thông tư 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ và Quyết định 51/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn