42/2013/NĐ-CP

Tăng nguồn kinh phí cho thanh tra giáo dục

Tăng nguồn kinh phí cho thanh tra giáo dục

Từ ngày 1/7, thanh tra giáo dục sẽ được trích một phần tiền từ các khoản do thanh tra thu hồi được để hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, thực hiện chế độ khen thưởng, động viên… của đơn vị.

Xem thêm