336/TCT-TNCN

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2013

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2013

Ngày 24/01 vừa qua, Tổng cục thuế đã có Công văn số 336/TCT-TNCN để hướng dẫn việc thực hiện quyết toán thuế TNCN của năm 2013, trong đó có một số điểm cần lưu ý sau:

Xem thêm