21/2014/TT-BTC

Quy chế về người đại diện vốn nhà nước

Quy chế về người đại diện vốn nhà nước

Người đại diện theo ủy quyền phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp phải có kinh nghiệm thực tế từ ba năm trở lên về quản lý tài chính doanh nghiệp, kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.

Xem thêm