Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

điều lệ đảng

  • Điều kiện để được kết nạp vào Đảng 15:02 | 16/09/2020
  • Theo Điều lệ Đảng , Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân ...
  • Tổng hợp những văn bản quan trọng mà Đảng viên phải biết 16:21 | 14/01/2020
  • Nhằm giúp Đảng viên nắm bắt được Điều lệ, Quy định, Hướng dẫn của Đảng Cộng sản Việt Nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn