Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

đảng cộng sản

  • Điều kiện để được kết nạp vào Đảng 15:02 | 16/09/2020
  • Theo Điều lệ Đảng , Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân ...
  • Vẻ vang sứ mệnh Đảng Cộng sản Việt Nam 11:09 | 02/02/2016
  • Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam suốt 86 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn