đào tạo nghề

Mức hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành NVQS

Mức hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành NVQS

Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành dự án phát triển KT – XH được ban hành ngày 28/12/2016.

Xem thêm