Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Thông tư 32/2017/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

 • Quy định 105/QĐ-TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được ban hành ngày 19/12/2017.

 • Thông tư 40/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư 25/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông.

 • Thông tư 39/2017/TT-BTTTT về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước được ban hành ngày 15/12/2017.

 • Thông tư 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 về việc quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan Nhà nước.

 • Quyết định 1205/QĐ-UBCK ngày 27/12/2017 về việc sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán.

 • Thông tư 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 về việc quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan Nhà nước.

 • Thông tư 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 về việc quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan Nhà nước.

 • Quyết định 299/QĐ-CA ngày 28/12/2017 về việc công bố án lệ.

 • Công văn 445/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 25/12/2017 về việc đôn đốc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng.


 • Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

 • Quyết định 559/QĐ-VKSTC ngày 29/12/2017 về quy chế thu thập, tiếp nhận, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSQS trung ương.

 • Thông tư 47/2017/TT-BYT ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam.

 • Thông tư 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

 • Quyết định 6062/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 ban hành Tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.