Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Quyết định 120/QĐ-TANDTC ngày 19/6/2017 Ban hành quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong TAND.

 • Công văn 3639/BYT-KCB ngày 27/6/2017 hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc khám chữa bệnh BHYT liên quan đến thực hiện Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

 • Thông tư 145/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ NSNN trong các cơ quan, đơn vị thuộc BQP có hiệu lực từ 31/7/2017.

 • Thông tư 20/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2015/TT-BGTVT quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông được ban hàng ngày 21/6/2017.

 • Công văn 7078/BTC-KBNN hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục ngân sách Nhà nước được ban hành ngày 30/5/2017.

 • Quyết định 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ GD&ĐT.

 • Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải được ban hành ngày 15/5/2017.

 • Nghị quyết 35/2017/QH14 ngày 12/6/2017 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018

 • Nghị quyết 34/2017/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 được ban hành ngày 08/6/2017.

 • Nghị quyết liên tịch 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


 • Nghị quyết 61/NQ-CP ngày 11/7/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017.

 • Thông tư 162/2017/TT-BQP ngày 10/7/2017 hướng dẫn Nghị định 151/2016/NĐ-CP hướng dẫn về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

 • Công văn 1452/NCC-KHTC ngày 11/7/2017 hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2017.

 • Công văn 148/TANDTC-PC về việc triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội được ban hàng ngày 12/7/2017.

 • Quyết định 1001/QĐ-TTg ngày 10/7/2017 Phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đến năm 2020.