Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14 quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản QPPL của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước có hiệu lực từ 20/5/2017.

 • Ngày 24/3/2017, Bộ Công thương ban hành Quyết định 1022/QĐ-BCT về Đề án "Quy hoạch phát triển thương mại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

 • Ngày 29/3/2017, Bộ Lao động và Thương binh xã hội ban hành Quy chế làm việc kèm theo Quyết định 486/QĐ-BLĐTBXH.

 • Công văn 998/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần được ban hành ngày 27/3/2017.

 • Ngày 20/3/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 09/2017/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa.

 • Ngày 23/3/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2017/NĐ-CP về quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương hằng năm.

 • Ngày 27/3/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-TTg về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

 • Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 13/3/2017 về thực hiện đào tạo trình độ TC, CĐ theo niên chế, phương thức tích lũy mô-đun, tín chỉ; kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp.

 • Ngày 14/3/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 130/QĐ-BXD về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ này.

 • Ngày 24/3/2017, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 972/QĐ-BNV Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người cao tuổi Việt Nam.

 • Ngày 11/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

 • Quyết định 442/QĐ-TTg về ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 ban hành ngày 11/4/2017.

 • Ngày 12/4/2017, TANDTC ban hành Quyết định 663/QĐ-TANDTC về số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phó của TAND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 • Ngày 01/4/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 68/2017/TT-BQP quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng.

 • Quyết định 505/QĐ-LĐTBXH công bố TTHC được sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 05/4/2017.