Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Ngày 31/3/2017, Cục Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT ban hành Công văn 468/CN-TĂCN về việc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh đáp ứng Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT.

 • Ngày 30/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 344/2016/TT-BTC về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

 • Thông tư 342/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước được ban hành ngày 30/12/2016.

 • Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước được Chính phủ ban hành ngày 31/3/2017.

 • Ngày 31/3/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1216/LĐTBXH-BTXH về thực hiện chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện

 • Ngày 29/3/2017, Tổng Cục thuế ban hành Công văn1147/TCT-KK về việc hướng dẫn thực hiện hệ thống mục lục ngân sách nhà nước sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 300/2016/TT-BTC.

 • Chỉ thị 12/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ban hành ngày 03/4/2017.

 • Ngày 31/3/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1294/BGDĐT-CNTT thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi năm 2017.

 • Ngày 28/3/2017, Bộ Công thương ban hành Chỉ thị 03/CT-BCT về việc tăng cường quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm.

 • Ngày 29/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg nhằm đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

 • Ngày 11/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

 • Quyết định 442/QĐ-TTg về ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 ban hành ngày 11/4/2017.

 • Ngày 12/4/2017, TANDTC ban hành Quyết định 663/QĐ-TANDTC về số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phó của TAND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 • Ngày 01/4/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 68/2017/TT-BQP quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng.

 • Quyết định 505/QĐ-LĐTBXH công bố TTHC được sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 05/4/2017.