Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Thông tư 62/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

 • Quyết định 1424/QĐ-NHNN ngày 07/7/2017 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.

 • Quyết định 1425/QĐ-NHNN ngày 07/7/2017 quy định mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khác hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN.

 • Nghị quyết 60/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

 • Luật 04/2017/QH14 hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được thông qua ngày 12/6/2017.

 • Bộ luật hình sự sửa đổi 2017 số 12/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

 • Nghị định 78/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 120/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên có hiệu lực từ ngày 20/8/2017.

 • Nghị định 77/2017/NĐ-CP Quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng được ban hành ngày 03/7/2017.

 • Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 04/7/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vị chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 • Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 04/7/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

 • Thông tư 162/2017/TT-BQP ngày 10/7/2017 hướng dẫn Nghị định 151/2016/NĐ-CP hướng dẫn về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

 • Công văn 1452/NCC-KHTC ngày 11/7/2017 hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2017.

 • Công văn 148/TANDTC-PC về việc triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội được ban hàng ngày 12/7/2017.

 • Quyết định 1001/QĐ-TTg ngày 10/7/2017 Phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đến năm 2020.

 • Công văn 146/TANDTC-PC về việc viện dẫn, áp dụng án lệ trong xét xử được ban hành ngày 11/7/2017.