Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Công văn 146/TANDTC-PC về việc viện dẫn, áp dụng án lệ trong xét xử được ban hành ngày 11/7/2017.

 • Luật quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

 • Luật đường sắt 2017 số 06/2017/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

 • Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được thông qua ngày 19/6/2017.

 • Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước số 10/2017/QH14 được thông qua ngày 20/6/2017 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

 • Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

 • Luật trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

 • Luật cảnh vệ số 13/2017/QH14 được thông qua ngày 20/6/2017 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

 • Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

 • Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được thông qua ngày 21/6/2017.

 • Thông tư 71/2017/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020 có hiệu lực từ 25/8/2017.

 • Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập có hiệu lực từ 28/8/2017.

 • Thông tư 09/2017/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ được ban hành ngày 27/6/2017.

 • Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ có hiệu lực từ 22/8/2017.

 • Nghị quyết 61/NQ-CP ngày 11/7/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017.