Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" van ban quy dinh ve chuc nang ,nhiem vu, quyen han cua van phong uy ban nhan dan tinh ha nam "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1645 công văn

1

Công văn 2366/BNV-TCBC năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dânỦy ban nhân dân cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Trả lời văn bản số 305/UBND-NC ngày 13/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu trình Chính phủ sớm ban hành quy định hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dânỦy ban nhân dân cấp huyện theo Luật Tổ chức

Ban hành: 05/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2017

2

Công văn 592/BXD-GĐ năm 2016 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng. Sau khi nghiên

Ban hành: 01/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2017

3

Công văn 787/UBDT-TCCB năm 2015 về triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 07/2014/TTLT-UBDT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Ủy ban Dân tộc ban hành

địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc cấp tỉnh; cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc gồm 05 phòng: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Chính sách dân tộc, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Tuyên truyền và Địa bàn. Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ quy định rõ số lượng phòng, tên các phòng trực thuộc Ban Dân tộc cấp tỉnh để đảm bảo thống

Ban hành: 05/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

4

Công văn 1415/BYT-TCCB năm 2016 góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ Y tế ban hành

định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc

Ban hành: 17/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2016

5

Công văn số 1544/BXD-TCCB về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân các cấp quản lý nhà nước ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

dựng và Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ dự kiến ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý

Ban hành: 01/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2008

6

Công văn 6533/TCĐBVN-QLPT&NL năm 2015 hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn các thành viên hội đồng, tổ sát hạch lái xe và công tác quản lý sát hạch viên do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành

bộ đã quy định nguyên tắc làm việc, thành phần, nhiệm vụ của hội đồng sát hạch, tổ sát hạch và tiêu chuẩn sát hạch viên. Để tổ chức sát hạch lái xe theo đúng các quy định, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các thành viên của hội đồng, tổ sát hạch, sát hạch viên và công tác quản lý sát hạch viên như sau:

Ban hành: 26/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2015

7

Công văn 5568/VPCP-V.III rà soát nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016 của Ủy ban dân tộc do Văn phòng Chính phủ ban hành

năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc sau khi cơ cấu Chính phủ khóa XIV được Quốc hội thông qua. 6. Ủy ban Dân tộc tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng bản danh Mục các dân tộc Việt Nam, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, trình

Ban hành: 06/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

8

Công văn số 71/CP-TCCV về việc đính chính lỗi chính tả trong Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải do Chính phủ ban hành

NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Do sơ suất trong quá trình biên tập, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, xin đính chính lỗi chính tả trong Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Ban hành: 07/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2008

9

Công văn 2087/BKHĐT-QLKKT năm 2014 hướng dẫn phân cấp, ủy quyền Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Nghị định 164/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

ngành khẩn trương nghiên cứu, ban hành các văn bản hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền thống nhất cho Ban quản lý KKT, KCN về các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 164/2013/NĐ-CP, báo cáo kết quả tại cuộc họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo, Triển khai các quy định nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị: - Các Bộ ngành trong phạm

Ban hành: 08/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

10

Công văn 4089/VPCP-TTĐT năm 2017 hướng dẫn quy trình gửi, nhận văn bản điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành

Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, đến nay Văn phòng Chính phủ đã kết nối, liên thông văn bản điện

Ban hành: 21/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2017

11

Công văn 2424/BNV-CCVC năm 2017 hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng do Bộ Nội vụ ban hành

tuyển) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự tuyển; - Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình. 3. Thông báo tuyển chọn a) Cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển

Ban hành: 09/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2017

12

Công văn số 1081/TTg-TCCB về việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

dựng dự thảo nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ mình gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 8 năm 2007 và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 20 tháng 8 năm 2007; d) Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ, trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2007 đối với 07 dự thảo Nghị

Ban hành: 07/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2009

13

Công văn số 1076/TTg-TCCB về việc ổn định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

nhân dân cấp tỉnh ổn định về công tác tổ chức, tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, Ban, ngành theo các quy định của pháp luật, kể cả đối với các cơ quan sắp tới sẽ tiến hành sáp nhập, chia tách, giải thể theo cơ cấu của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII. 3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ổn

Ban hành: 06/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2009

14

Công văn 4825/BNV-TCBC năm 2017 rà soát, đánh giá về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Bộ Nội vụ ban hành

lịch thuộc các Sở quản lý theo ngành, lĩnh vực: a) Báo cáo đối với từng Trung tâm: - Hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, cơ chế, chính sách đối với từng Trung tâm. - Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. - Cơ cấu tổ chức, biên chế, trong đó nêu cụ thể số viên chức được cấp có thẩm quyền giao, hợp

Ban hành: 08/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

15

Công văn 6454/UBND-ĐT năm 2016 về hạn chế đốt rơm, rạ sau khi thu hoạch lúa của người dân trên địa bàn Thành phố Nội

, cá nhân theo hướng xã hội hóa có công nghệ phù hợp để xử lý, tận dụng rơm rạ. 5. Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người dân nhằm hạn chế việc đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường. 6. Yêu cầu

Ban hành: 09/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2016

16

Công văn 691/UBDT-VP135 báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 sáu tháng đầu nămnhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 do Ủy ban Dân tộc ban hành

cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 sáu tháng đầu nămnhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (Báo cáo đính kèm) đề nghị Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo tổng hợp vào báo cáo chung của Ban chỉ đạo./. Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c); - Cổng TTĐT Ủy ban Dân tộc; - Lưu: VT, VP 135

Ban hành: 24/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2017

17

Công văn 5412/UBND-NC năm 2016 thực hiện kết luận của đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Nội

- Giao Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra công vụ, trong đó tập trung kiểm tra đột xuất nhằm chấn chỉnh kịp thời thái độ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết xử lý các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, các trường hợp vi phạm quy định về kỷ luật hành chính và văn hóa công vụ. - Các cơ quan, đơn

Ban hành: 19/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2016

18

Công văn số 3805/BTTTT-TCCB về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ; tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin tin học của Bộ. II. VỀ NHIỆM VỤQUYỀN HẠN 1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch,

Ban hành: 21/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2008

19

Công văn 8963/VPCP-V.III năm 2016 giải quyết đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Chính phủ, giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ động xây dựng đề án gắn với trách nhiệmnhân của người đứng đầu, làm việc với các Bộ, ngành báo cáo Chính phủ để xin ý kiến Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó: a) Về phân cấp, ủy quyền quy định một số khoản thu, khoản chi,

Ban hành: 20/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2016

20

Công văn 2735/VPCP-TCCV năm 2017 về tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà do Văn phòng Chính phủ ban hành

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Giang, Yên Bái, Bình Định, Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk và thành phố Đà Nẵng; - Các Bộ: Tài chính, Nội vụ. Về Báo cáo số 1034/BC-BNV ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ Nội vụ về kết quả theo dõi, kiểm tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà của lãnh đạo tại một số địa phương,

Ban hành: 22/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status