Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" ví dụ về văn bản quy phạm pháp luật "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 86975 văn bản

41

Quyết định 3173/QĐ-BTP năm 2014 về Quy chế phối hợp thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện đề xuất bổ sung đề mục theo quy định. Điều 7. Xây dựng kế hoạch thực hiện pháp điển đối với mỗi đề mục 1. Căn cứ Kế hoạch của Bộ Tư pháp về việc phân công đơn vị chủ trì thực hiện pháp điển đối với mỗi đề mục, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện pháp điển theo đề mục có trách nhiệm chủ

Ban hành: 28/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

42

Quyết định 11/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

vi phạm hành chính đến cán bộ, nhân dân; b) Đăng tải đầy đủ Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; c) Tập huấn thẩm quyền, trình tự, thủ tục chung về xử phạt vi phạm hành chính cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện,

Ban hành: 22/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2017

43

Quyết định 86/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

văn bản pháp luật và các vấn đề có liên quan khác; đ. Các cơ quan thông tin đại chúng: Thông tin kiến nghị, phản ánh của luận xã hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, người có thẩm quyền; Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành văn bản quy

Ban hành: 21/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2017

44

Quyết định 53/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20

Ban hành: 15/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2016

45

Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2015 triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Tỉnh Thanh Hóa ban hành

ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm về chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc. - Bảo đảm sau ngày 01/7/2016, Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ. Đồng thời đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thi hành Luật. II. NỘI DUNG 1. Tổ chức Hội nghị quán

Ban hành: 13/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2015

46

Kế hoạch 506/KH-UBND năm 2015 triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH Thực hiện Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) ngày 22/6/2015; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai trên địa bàn tỉnh, như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục

Ban hành: 09/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2016

47

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong việc cung cấp văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật do tỉnh Bình Định ban hành

DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm trong việc phối hợp cung cấp văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân

Ban hành: 06/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2017

48

Quyết định 1480/QĐ-BTC năm 2016 Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính của Bộ Tài chính

nhận được đầy đủ hồ sơ, Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổ chức thẩm định bảo đảm chất lượng và gửi công văn thẩm định đến đơn vị chủ trì. Nội dung thẩm định được thực hiện theo quy định tại Điều 39 và Điều 88 Luật Ban hành văn bản QPPL. Đối với các đề nghị có nội dung chính sách có phạm vi và đối tượng điều chỉnh rộng, tính chất phức tạp, liên

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2016

49

Thông tư 46/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

chế; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục lập đề nghị, dự kiến Chương trình xây dựng

Ban hành: 01/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

50

Quyết định 582/QĐ-BGDĐT năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2016 và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Văn phòng Chủ tịch

Ban hành: 28/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2017

51

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

công chức, viên chức đang làm việc trên địa bàn tỉnh Nội dung Chỉ thị chỉ mang tính chất chỉ đạo điều hành, không chứa quy phạm pháp luật 8 02/2008/CT- UBND 09/10/2008 Về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Ban hành: 24/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2017

52

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND về Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ban hành: 11/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2014

53

Quyết định 1785/QĐ-BTP năm 2015 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

hành chính, đánh giá tác động về giới trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. - Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật. - Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Viện Khoa học

Ban hành: 07/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2015

54

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, qua 05 năm triển khai thực hiện, công tác xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh chính trị,

Ban hành: 03/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2017

55

Quyết định 69/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

LUẬT, VĂN BẢN CHỨA QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp

Ban hành: 09/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2015

56

Báo cáo 240/BC-UBND công tác phòng, chống tội phạmvi phạm pháp luật năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 do tỉnh Quảng Bình ban hành

ngày 14/01/2016 về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 04/4/2016 và Báo cáo số 100/BC-UBND ngày 13/5/2016 về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; ban hành Công văn

Ban hành: 22/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2016

57

Nghị định 25/2014/NĐ-CP về phòng, chống tội phạmvi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao

Căn cứ Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phòng, chống tội phạmvi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

Ban hành: 07/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2014

58

Quyết định 03/2013/QĐ-UBND về Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ

Ban hành: 10/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

59

Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2016 thực hiện việc cập nhập dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

pháp. - Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; các cơ quan, đơn vịvăn bản phải thực hiện việc cập nhập dữ liệu. - Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm. 4. Tiếp tục thực hiện việc trích xuất từ CSDLQG về pháp luật tới các Mục văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng hoặc Trang

Ban hành: 27/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

60

Thông tư 05/2014/TT-UBDT về rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc

NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN DÂN TỘC Căn cứ Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật số 01/2012/UBTVQH13 ngày 22 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Căn

Ban hành: 10/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

TVPL:
DMCA.com Protection Status