Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" thu��������� thu nh���������p c������ nh������n "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 8008 văn bản

1

Quyết định 3625/QĐ-BCA-C41 năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an

3625/QD-BCA-C41,Quyết định 3625 2018,Bộ Công An,Quản lý vũ khí,Quản lý vũ khí vật liệu nổ,Thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3625/QĐ-BCA-C41 Hà

Ban hành: 17/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2018

2

Thông tư 31/2009/TT-BCA(C11) về tiêu chuẩn, trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký phương tiện và quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành

31/2009/TT-BCA(C11),Thông tư 31 2009,Bộ Công An,Thu hồi đăng ký biển số,Đăng ký phương tiện giao thông cơ giới,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 25/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2009

3

Thông tư 06/2009/TT-BCA(C11) quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành

06/2009/TT-BCA(C11),Thông tư 06 2009,Bộ Công An,Cấp biển số,Cấp biển số xe,Đăng ký biển số,Thu hồi đăng ký biển số,Thu hồi biển số,Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 11/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

4

Quyết định 1370/2007/QĐ-BCA(C11) về quy trình đăng ký, cấp biển số và quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số: 1370/2007/QĐ-BCA(C11) Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ VÀ QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN Căn cứ Luật Giao thông đường bộ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9

Ban hành: 07/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2009

5

Quyết định 17/2007/QĐ-BCA(C11) về quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thủy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

370/2004/QĐ-BCA(C11) ngày 20/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thủy. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Tổng cục trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu

Ban hành: 05/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2007

6

Thông tư 01/2007/TT-BCA-C11 về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công An ban hành

màu trắng. Sê ri biển số sử dụng 1 trong 5 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E. - Xe của các doanh nghiệp; xe làm kinh tế của cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức sự nghiệp; sự nghiệp có thu; xe cá nhân: Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen. Sê ri biển số sử dụng 1 trong 15 chữ cái sau đây: F, H, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Riêng:

Ban hành: 02/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2007

7

Quyết định 3569/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

ph�c -------------------- Số: 3569/QĐ-UBND Vĩnh Long, ng�y 30 th�ng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC C�NG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ C�NG THƯƠNG TỈNH VĨNH LONG CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

8

Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố

2. Giao Gi�m đốc Sở Tư ph�p r� so�t, điều chỉnh c�c quy tr�nh nội bộ đ� ph� duyệt đảm bảo ph� hợp với Quyết định n�y. Giao Gi�m đốc Sở Th�ng tin v� Truyền th�ng chủ tr�, phối hợp với Gi�m đốc Sở Tư ph�p x�y dựng quy tr�nh điện tử giải quyết thủ tục h�nh ch�nh tại phần mềm của Hệ thống th�ng tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ c�ng th�nh phố để

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

9

Quyết định 424/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

ph�ng Bộ, Vụ trưởng Vụ Ph�p chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển v� Hải đảo Việt Nam, Thủ trưởng c�c đơn vị trực thuộc Bộ v� c�c tổ chức, cnh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - C�c bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Ch�nh phủ; - Ủy ban nh�n d�n, Sở

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

10

Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ

th�ng chủ tr�, phối hợp Gi�m đốc Sở Lao động - Thương binh v� X� hội x�y dựng quy tr�nh điện tử giải quyết thủ tục h�nh ch�nh tại phần mềm của Hệ thống th�ng tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ c�ng th�nh phố để �p dụng. Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n th�nh phố, Gi�m đốc Sở Lao động - Thương binh v� X� hội, Gi�m đốc Sở Th�ng tin v�

Ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

11

Quyết định 2099/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

QUYẾT �ỊNH VỀ VIỆC C�NG BỐ THỦ TỤC H�NH CH�NH MỚI BAN H�NHP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TR�N �ỊA B�N TỈNH S�C TR�NG CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH S�C TR�NG C�n cứ Luật Tổ chức Ch�nh quyền �ịa ph��ng ng�y 19/6/2015; C�n cứ Nghị �ịnh số 63/2010/N�-CP ng�y 08/6/2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; C�n cứ Nghị �ịnh số

Ban hành: 22/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

12

Quyết định 2137/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

định n�y c� hiệu lực v� c�c thủ tục h�nh ch�nh mới được ban h�nh th� �p dụng đ�ng quy định của cơ quan nh� nước c� thẩm quyền v� phải cập nhật để c�ng bố. Điều 2. Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y k� v� thay thế Quyết định số 2363/QĐ-UBND ng�y 05/10/2016, Quyết định số 2982/QĐ-UBND ng�y 24/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về

Ban hành: 24/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

13

Quyết định 2479/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Sơn La

số 48/2013/N�-CP ng�y 14 th�ng 5 n�m 2013 của Ch�nh phủ về sửa �ổi, bổ sung một số �iều của c�c Nghị �ịnh li�n quan �ến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; C�n cứ Th�ng t� số 05/2014/TT-BTP ng�y 07 th�ng 02 n�m 2014 của Bộ T� ph�p về h�ớng dẫn c�ng bố, ni�m yết thủ tục h�nh ch�nh v� b�o c�o về tình hình kết quả thực hiện kiểm so�t thủ tục h�nh

Ban hành: 22/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2017

14

Quyết định 2122/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

14/5/2013 của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ng�y 07/8/2017 của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ng�y 23/4/2018 của Ch�nh phủ về việc thực hiện

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

15

Thông tư 08-BNV(C13)/TT năm 1989 hướng dẫn mẫu đơn con dấu, việc khắc và quản lý, sử dụng con dấu của tổ chức kinh tế do Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư số 08/TT-BNV (C13) ngày 01-9-1989 của Bộ Nội vụ). - Đường kính con dấu: Thống nhất một kích thước 34 mm. - Các chữ viết tắt: + Số quyết định: S.Q.Đ + Quốc doanh: Q.D + Liên doanh với nước ngoài: L.D.N.NG + Kinh tế tư nhân: K.T.T.N + Số giấy phép: S.G.P + Liên doanh trong nước: L.D + Kinh tế tập

Ban hành: 01/09/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

16

Quyết định 82/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính đã sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum

do - Hạnh ph�c --------------- Số: 82/QĐ-UBND Kon Tum, ng�y 02 th�ng 02 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC C�NG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH Đ� SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NH�N D�N TỈNH, SỞ T�I NGUY�N V� M�I TRƯỜNG TR�N ĐỊA B�N TỈNH KON TUM CHỦ

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

17

Quyết định 159/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

đổi, bổ sung một số điều của c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ng�y 23/4/2018 của Ch�nh phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa li�n th�ng trong giải quyết thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Th�ng tư số 01/2018/TT-VPCP ng�y 23/11/2018 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn ph�ng Ch�nh phủ

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

18

Kế hoạch 2150/KH-UBND năm 2013 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

ĐỊNH VỀ VIỆC C�NG BỐ BỘ THỦ TỤC H�NH CH�NH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PH�P CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�n ng�y 26 th�ng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010 của Ch�nh phủ quy định về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh

Ban hành: 25/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2014

19

Quyết định 3564/QĐ-UBND năm 2018 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng

khai th�c kho�ng sản ở khu vực c� dự �n đầu tư x�y dựng c�ng tr�nh. 2 Thủ tục đăng k� khu vực, c�ng suất, khối lượng, phương ph�p, thiết bị v� kế hoạch khai th�c kho�ng sản vật liệu x�y dựng th�ng thường trong diện t�ch dự �n x�y dựng c�ng tr�nh. II. Lĩnh vực t�i nguy�n

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

20

Quyết định 235/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC C�NG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH LĨNH VỰC ĐẤU GI� T�I SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PH�P TỈNH NINH THUẬN CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức ch�nh quyền địa phương ng�y 19 th�ng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010 của Ch�nh phủ về

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104