Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" thu��� thu nh���p c�� nh��n "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4769 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3166:2019 (ASTM D 5580-15) về Xăng thành phẩm - Xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, hydrocacbon thơm C9 và nặng hơn, và tổng các hydrocacbon thơm - Phương pháp sắc ký khí

chuẩn TCVN/TC28/SC2 Nhiên liệu lỏng - Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. XĂNG THÀNH PHẨM - XÁC ĐỊNH BENZEN, TOLUEN, ETYLBENZEN, p/m-XYLEN, o-XYLEN, HYDROCACBON THƠM C9 VÀ NẶNG HƠN, VÀ TỔNG CÁC HYDROCACBON THƠM - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Standard Test Method

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12829-1:2020 về Công trình phòng cháy, chữa cháy rừng - Đường băng cản lửa - Phần 1: Băng trắng

dụng hồ sơ thiết kế được cơ quan c� thẩm quyền ph� duyệt v� những thay đổi thiết kế đ� được chấp thuận. Bi�n bản nghiệm thu những c�ng việc trước đ� Khảo s�t, x�c định ngo�i thực địa. Khảo s�t tối thiểu 10% tổng chiều d�i băng Phương ph�p kiểm tra c�c y�u cầu kỹ thuật của k�nh ph�ng ch�y,

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13187:2020 về Phòng thí nghiệm đo lường - Tiêu chí đánh giá năng lực đo lường

nghiệm (Testing) L� việc x�c định một hoặc một số đặc t�nh kỹ thuật đo lường của phương tiện đo, chuẩn đo lường. 3.5 So s�nh li�n ph�ng (Interlaboratory comparison) Việc tổ chức, thực hiện v� đ�nh gi� c�c ph�p đo hoặc ph�p thử tr�n c�ng đối tượng hoặc tr�n đối tượng tương tự nhau bởi hai hoặc nhiều ph�ng th� nghiệm theo những

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12327:2018 (ISO 2233:2000) về Bao bì - Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đầy đủ hoàn chỉnh - Điều hòa để thử

sao cho, khi chuyển sang c�c điều kiện thử, mẫu thử sẽ đạt đến trạng th�i c�n bằng về độ ẩm. Qu� tr�nh n�y kh�ng cần thiết khi độ ẩm tương đối qui định l� nhỏ hơn hoặc bằng 40 %. 8 �B�o c�o thử nghiệm B�o c�o thử nghiệm của c�c ph�p thử về bao b� v� đơn vị tải vận chuyển đ� điền đầy, ho�n chỉnh, đ� được điều h�a, v� dụ: ph�p thử va

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-3:2020 về Phân bón - Phần 3: Xác định hàm lượng vitamin C bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

xác định bằng phương pháp đường chuẩn. 4  Thuốc thử Chỉ sử dụng các thuốc thử tinh khiết phân tích, nước dùng trong quá trình phân tích đạt loại 3 của TCVN 4851 (ISO 3696) hoặc có độ tinh khiết tương đương, sau đây gọi là nước. 4.1  Chất chuẩn axit L-ascorbic (vitamin C), đã biết hàm lượng, được chứng nhận. 4.2  Axetonitril

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8494:2020 (ISO 2930:2017) về Cao su thiên nhiên thô - Xác định chỉ số duy trì độ dẻo (PRI)

n�u. Đối với c�c t�i liệu viện dẫn kh�ng ghi năm c�ng bố th� �p dụng phi�n bản mới nhất, bao gồm cả c�c sửa đổi, bổ sung (nếu c�). TCVN 1592 (ISO 23529), Cao su - Quy tr�nh chung để chuẩn bị v� ổn định mẫu thử cho c�c ph�p thử vật l� TCVN 6086 (ISO 1795), Cao su thi�n nhi�n th� v� cao su tổng hợp th� - Lấy mẫu v� chuẩn bị mẫu thử

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12729:2019 (ISO 19952:2005) về Giầy dép – Từ vựng

sản xuất để ph� hợp cho c�c hoạt động thư gi�n, giải tr�. 2.29 Keo d�n Thuật ngữ thương mại trong ng�nh giầy d�p của chất kết d�nh. 2.30 Cấu tr�c 2.30.1 Cấu tr�c d�n keo Phương ph�p kết cấu ở đ� mũ giầy được cố định hoặc được g� v�o đế trong c� sử dụng chất kết d�nh. So s�nh d�n (2.146) 2.30.2

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12326-5:2018 (ISO 374-5:2016) về Găng tay bảo vệ chống hóa chất nguy hiểm và vi sinh vật - Phần 5: Thuật ngữ và các yêu cầu tính năng đối với rủi ro vi sinh vật

n�y qui định c�c y�u cầu v� phương ph�p thử cho găng tay bảo vệ d�ng để bảo vệ người sử dụng chống lại vi sinh vật. CH� TH�CH �Nếu cần cc�c đặc điểm bảo vệ kh�c, v� dụ: bảo vệ chống rủi ro h�a chất, rủi ro cơ học, rủi ro về nhiệt, ti�u t�n tĩnh điện v.v... th� sử dụng kết hợp với ti�u chuẩn t�nh năng cụ thể ph� hợp. Th�ng tin th�m về

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-5:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 5: Trám trắng

Raeusch 1 �Phạm vi �p dụng Ti�u chuẩn n�y quy định y�u cầu về c�c chỉ ti�u chất lượng c�y giống khi trồng rừng v� phương ph�p kiểm tra đối với c�y giống Tr�m trắng (Canarium album Raeusch) được nh�n giống bằng phương ph�p gieo hạt. 2 �Thuật ngữ v� định nghĩa Trong ti�u chuẩn n�y sử dụng thuật ngữ v� định nghĩa sau đ�y: 2.1

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12829-2:2020 về Công trình phòng cháy, chữa cháy rừng - Đường băng cản lửa - Phần 2: Băng xanh

Ti�u chuẩn n�y quy định c�c y�u cầu kỹ thuật v� phương ph�p kiểm tra băng xanh cản lửa trong c�ng tr�nh ph�ng ch�y, chữa ch�y rừng �p dụng cho rừng trồng c�c lo�i Th�ng, Keo v� Tr�m. 2 �Thuật ngữ v� định nghĩa Ti�u chuẩn n�y sử dụng c�c thuật ngữ v� định nghĩa sau: 2.1 �Băng xanh (Greenbelts) Dải đất kh�p k�n được trồng hỗn

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-6:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 6: Giổi xanh

� hai vụ quả trở l�n (tối thiểu 20 tuổi, c� đường k�nh vị tr� 1,3 m tối thiểu 20 cm). A.2 �Kỹ thuật xử l� hạt giống A.2.1 �Thời điểm th�ch hợp để gieo hạt l� vụ thu, vụ xu�n. A.2.2� Ng�m hạt v�o nước l� loại bỏ hết tạp vật, hạt l�p v� rửa sạch sau đ� ng�m hạt trong nước ấm 40 �C sau 10 giờ vớt ra để r�o nước đem gieo. A.3 �Kỹ

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12877:2020 (ISO 28593:2017) về Quy trình lấy mẫu chấp nhận định tính - Hệ thống lấy mẫu có số chấp nhận bằng 0 dựa trên nguyên tắc số tín nhiệm để kiểm soát chất lượng đầu ra

chất của phương ph�p thu được kh�ng r� r�ng như vậy. Tuy nhi�n, việc sử dụng giới hạn như vậy cho số t�n nhiệm c� thể chấp nhận được nếu AOQL danh nghĩa giảm đi một lượng chưa biết. Lưu đồ quy tr�nh ti�u chuẩn được cho tr�n H�nh 1. V� DỤ: Giả định AOQL bằng 1,5 % v� l� đầu ti�n được giao nộp trong một loạt c� cỡ N = 201. Thử nghiệm

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11872-2:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống thông - Phần 2: Thông nhựa

vi �p dụng Ti�u chuẩn n�y quy định y�u cầu kỹ thuật về c�c chỉ ti�u chất lượng v� phương ph�p kiểm tra cho c�y giống Th�ng thuộc lo�i Th�ng nhựa (Pinus merkusii Juss et de Vries) được nh�n giống bằng phương ph�p gieo hạt. 2 �Thuật ngữ v� định nghĩa Trong ti�u chuẩn n�y sử dụng thuật ngữ v� định nghĩa sau đ�y: 2.1 C

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-7:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 7: Dầu rái

Thư mục t�i liệu tham khảo [1]. C�ng ty Giống v� phục vụ trồng rừng, 1995. Sổ tay kỹ thuật hạt giống v� gieo ươm một số lo�i c�y rừng, Nxb N�ng nghiệp. [2]. Danh mục giống c�y l�m nghiệp phải �p dụng ti�u chuẩn ng�nh ban h�nh k�m theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BNN ng�y 15/3/2007 của Bộ N�ng nghiệp v� Ph�t triển n�ng th�n. [3].

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-9:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 9: Sồi phảng

tr�n bao b� sản phẩm. A.4.6 Đảo bầu lần cuối trước khi trồng từ 2 tuần đến 3 tuần. Thư mục t�i liệu tham khảo [1]. C�ng ty Giống v� phục vụ trồng rừng, 1995. Sổ tay kỹ thuật hạt giống v� gieo ươm một số lo�i c�y rừng, Nxb N�ng nghiệp. [2]. Danh mục giống c�y l�m nghiệp phải �p dụng ti�u chuẩn ng�nh ban h�nh k�m theo

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-8:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 8: Lát hoa

dụng Ti�u chuẩn n�y quy định y�u cầu về c�c chỉ ti�u chất lượng c�y giống khi trồng rừng v� phương ph�p kiểm tra đối với c�y giống L�t hoa (Chukrasia tabularis A.juss) được nh�n giống bằng phương ph�p gieo hạt. 2 �Thuật ngữ v� định nghĩa Trong ti�u chuẩn n�y sử dụng thuật ngữ v� định nghĩa sau đ�y: 2.1 C�y giống

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12667-3-2:2020 (IEC 62321-3-2:2020) về Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện - Phần 3-2: Sàng lọc - Flo, clo và brom trong polyme và chất điện tử sử dụng sắc ký ion hóa ngọn lửa (C-IC)

hơn các giá trị MDL. a) Nước, phù hợp với loại 1 như được định nghĩa trong TCVN 4851 (ISO 3696). b) Hydro peroxyt, H2O2, tỷ lệ khối lượng là 30 %. c) Hydrazin, tỷ lệ khối lượng là 35 % trong H2O, (N2H4), (hydrazin chỉ yêu cầu đối với thử nghiệm iod). CẢNH BÁO - Hydrazin là hợp chất vô cơ có công thức hóa học N2H4 (còn được viết là

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12047-6:2017 (ISO 6974-6:2000) về Khí thiên nhiên - Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương pháp sắc ký khí - Phần 6: Xác định hydro, heli, oxy, nitơ, cacbon dioxit và các hydrocacbon C1 đến C8 sử dụng ba cột mao quản

phòng thử nghiệm và đo trực tuyến sử dụng hai cột; - TCVN 12047-5 (ISO 6974-5), Phần 5: Phương pháp đẳng nhiệt đối với nitơ, cacbon dioxit, các hydrocacbon C1 đến C5 và các hydrocacbon C6+ - TCVN 12047-6 (ISO 6974-6), Phần 6: Xác định hydro, heli, oxy, nitơ, cacbon dioxit và các hydrocacbon C1 đến C8 sử dụng ba cột mao quản.

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12844-3:2019 (ISO 28560-3:2014) về Thông tin và tư liệu - Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện - Phần 3: Mã hóa độ dài cố định

RADIO (RFID) TRONG THƯ VIỆN - PHẦN 3: M� H�A ĐỘ D�I CỐ ĐỊNH Information and documentation - RFID in libraries - Part 3: Fixed length encoding 1� Phạm vi �p dụng Ti�u chuẩn n�y quy định m� h�nh dữ liệu v� quy tắc m� h�a cho việc sử dụng thẻ nhận dạng bằng tần số radio (RFID) cho t�i liệu ph� hợp với nhu cầu của c�c loại h�nh thư

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.211.61