Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" thủ tục hành chính Hà Nội "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 48757 văn bản

141

Nghị quyết 30/2013/NQ-HĐND về xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo

30/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2013,Thành phố Hà Nội,Xây dựng khu vực phòng thủ ,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2013/NQ-HĐND Hà Nội

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2014

142

Quyết định 441/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

441/QD-TTg,Quyết định 441 2014,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập trường,Cơ sở giáo dục đại học,Cơ sở giáo dục đại học công lập ,Học viện,Đại học Nông nghiệp Hà Nội,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2014

143

Quyết định 6239/QĐ-UBND năm 2013 Quy định trình tự, thủ tục ban hành quyết định về kế hoạch tổ chức thực hiện thu hồi đất, khảo sát, điều tra, kiểm đếm và biện pháp thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của thành phố Hà Nội

Thành phố) ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và các Nghị định hướng dẫn thi hành; Căn cứ Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về các biện pháp bảo đảm

Ban hành: 15/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2013

144

Quyết định 499/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

499/QD-TTg,Quyết định 499 2013,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội ,Quy hoạch cấp nước đến năm 2030,Quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

145

Nghị quyết 19/2013/NQ-HĐND phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2012

19/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2013,Thành phố Hà Nội,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2013/NQ-HĐND Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm

Ban hành: 03/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2014

146

Quyết định 5106/QĐ-UBND năm 2013 về chuyển, giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội sang Sở Tư pháp quản lý

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN, GIAO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ SANG SỞ TƯ PHÁP QUẢN LÝ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 23/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2013

147

Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội

định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 02 tháng 05 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nghề và làng nghề Hà Nội. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Công thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan;

Ban hành: 04/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2014

148

Quyết định 2579/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị hủy bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

2579/QD-UBND,Quyết định 2579 2013,Thành phố Hà Nội,Sở Tài nguyên và Môi trường,Lĩnh vực môi trường,Công bố thủ tục hành chính ,Bộ thủ tục hành chính ,Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2013

149

Quyết định 28/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

28/QD-TTg,Quyết định 28 2014,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/QĐ-TTg Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

150

Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tỉnh Nam

576/QD-UBND,Quyết định 576 2014,Tỉnh Nam,Công bố thủ tục hành chính ,Công bố thủ tục hành chính mới,Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2014

151

Quyết định 4142/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI/ UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn

Ban hành: 03/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

152

Quyết định 4141/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP/UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và

Ban hành: 03/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2013

153

Quyết định 3174/QĐ-UBND năm 2014 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tĩnh (lĩnh vực quản lý đất đai)

3174/QD-UBND,Quyết định 3174 2014,Tỉnh Tĩnh,Bộ thủ tục hành chính ,Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ,Sở Tài nguyên Môi trường,Thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Môi trường,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2014

154

Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND sửa đổi phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

26/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2013,Thành phố Hà Nội,Lĩnh vực phí lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 26/2013/NQ-HĐND

Ban hành: 04/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2014

155

Kế hoạch 42/KH-UBND thực hiện Chương trình giảm nghèo Thành phố Hà Nội năm 2014

42/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Chương trình giảm nghèo,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 42/KH-UBND Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 25/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

156

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND về mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam

thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam. b) Quyết định này không điều chỉnh: - Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau không liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; - Hoạt động kiểm soát thủ tục xử lý vi

Ban hành: 29/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2015

157

Thông báo 361/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

năm 2011 đến nay và một số kiến nghị của Thành phố; ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết luận như sau: I. Đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Trong giai đoạn 2012

Ban hành: 26/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2013

158

Quyết định 3211/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội và An toàn lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp huyện/xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

3211/QD-UBND,Quyết định 3211 2013,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục hành chính,An toàn lao động,Lĩnh vực bảo trợ xã hội ,Thủ tục hành chính Hà Nội,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

159

Quyết định 2455/QĐ-UBND năm 2014 về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tĩnh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TĨNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số

Ban hành: 22/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2018

160

Quyết định 110/QĐ-VP năm 2013 về danh mục hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

110/QD-VP,Quyết định 110 2013,Thành phố Hà Nội,Danh mục thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VĂN PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 110/QĐ-VP Hà Nội, ngày

Ban hành: 17/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5