Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" thủ tục hành chính Hà Nội "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 48757 văn bản

181

Kế hoạch 03/KH-UBND công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2014

thức truyền thông có hiệu quả, đưa tin về ATTP trên các phương tiện truyền thông như các báo, đài phát thanh truyền hình Hà Nội, Website ngành Y tế, các tạp chí khác... - Tổ chức tuyên truyền Tháng Hành động vì chất lượng VSATTP, tháng cao điểm về ATTP trên toàn Thành phố. - Tiếp tục phổ biến Luật ATTP, Nghị định 38/2012/NĐ-CP Quy định

Ban hành: 03/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2014

182

Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020; Chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội; Chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội

PHỐ HÀ NỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 8 (Từ ngày 02/12/2013 đến ngày 06/12/2013) Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Chính sách

Ban hành: 04/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2014

183

Quyết định 4773/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

4773/QD-UBND,Quyết định 4773 2012,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục hành chính,Sở Tài nguyên và Môi trường,Thủ tục hành chính bị hủy bỏ,Mới ban hành,Sổ đăng ký chủ nguồn thải ,Lĩnh vực môi trường,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 23/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2012

184

Báo cáo 35/BC-UBND về tổng kết 9 năm thực hiện Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Pháp lệnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/02/2001. Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội là văn bản pháp lý quan trọng nhằm xây dựng, phát triển Hà Nội - Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành “đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước”. Phần thứ

Ban hành: 15/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2010

185

Thông báo 246/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại chuyến thăm và làm việc với Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

hoạch và Đầu tư xem xét, hướng dẫn Trường hoàn thiện nội dung, thủ tục cần thiết của dự án “Xây dựng Trung tâm xuất sắc về Công nghệ Sinh học nông nghiệp và Khoa học môi trường tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội” (với nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. c) Bộ Nông nghiệp và Phát

Ban hành: 15/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

186

Quyết định 1281/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính được bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tĩnh

Tĩnh, ban hành kèm theo Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tĩnh (có nội dung cụ thể kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các

Ban hành: 13/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2015

187

Nghị quyết 77/2013/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính do tỉnh Tĩnh ban hành

định, thực hiện, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa bàn tỉnh Tĩnh. b) Nghị quyết này không bao gồm: - Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau, không liên quan đến

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2014

188

Quyết định 476/QĐ-UBND năm 2014 công bố Bộ thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Nam

476/QD-UBND,Quyết định 476 2014,Tỉnh Nam,Công bố bộ thủ tục hành chính,Sở Kế hoạch và Đầu tư,Đầu tư,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 476/QĐ-UBND

Ban hành: 21/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2014

189

Quyết định 3318/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Điều lệ Hội Kế toán thành phố Hà Nội

hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Hội Kế toán thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT UBND Thành phố; - PCT UBND TP Ng.Thị Bích

Ban hành: 24/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2013

190

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC CÔNG BỐ, NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ

Ban hành: 01/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2014

191

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2013 1.2. Cải cách thủ tục hành chính Cải cách thủ tục hành chính bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của các quy định về thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính phải bảo đảm tính liên thông giữa các thủ tục hành chính liên quan; đơn

Ban hành: 08/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2012

192

Chương trình 41/CT-UBND về đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

USD). (Chính phủ giao tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt 108,8 tỷ USD, tăng 13% so với thực hiện năm 2011). 3. Nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa năm 2012: - Các sở, ban, ngành của Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan, thuế, thủ

Ban hành: 27/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2012

193

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND về Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội

NỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội) Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Quy định này quy định về mức thu, đối tượng nộp và miễn giảm thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng được áp dụng đối với các

Ban hành: 10/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2013

194

Quyết định 5408/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội

5408/QD-UBND,Quyết định 5408 2012,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục hành chính ,Sửa đổi thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

195

Quyết định 09/2014/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tĩnh

09/2014/QD-UBND,Quyết định 09 2014,Tỉnh Tĩnh,Quy chế hoạt động,Kiểm soát thủ tục hành chính,Tỉnh Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 09/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 17/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2014

196

Quyết định 3216/QĐ-UBND năm 2010 về Công bố 9 thủ tục hành chính đã sửa đổi trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Tĩnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tĩnh ban hành

3216/QD-UBND,Quyết định 3216 2010,Tỉnh Tĩnh,Sở Tài chính,Sửa đổi thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3216/QĐ-UBND Tĩnh, ngày 04 tháng 11

Ban hành: 04/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2011

197

Quyết định 3044/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới ban hành "Xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số" trên địa bàn thành phố Hà Nội

3044/QD-UBND,Quyết định 3044 2012,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục hành chính mới,Xét công nhận người có uy tín ,Đồng bào dân tộc thiểu số,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2012

198

Quyết định 40/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2014

199

Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2013 về Nội quy tiếp công dân của tỉnh Nam

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN CỦA TỈNH NAM CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2013; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số

Ban hành: 15/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2013

200

Quyết định 3220/QĐ-UBND năm 2006 về việc tiếp tục thực hiện thí điểm thanh tra công vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

15/6/2004; Căn cứ Công văn số 658/BNV-CCHC ngày 30/3/2005 của Bộ Nội vụ “về việc thanh tra, kiểm tra các cơ quan hành chính nhà nước của Hà Nội”. Căn cứ Chỉ thị số 09/2005/CT-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính”; Căn cứ Chương trình số 04-CTr/TU ngày 10/5/2006 của Thành ủy Hà Nội “về

Ban hành: 14/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.138.69