Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" thủ tục hành chính Hà Nội "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 48228 văn bản

1

Quyết định 181/QĐ-UBND Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI NĂM 2014 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2014

2

Quyết định 7433/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC SỞ TƯ PHÁP ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp Nhà nước; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 09/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2013

3

Quyết định 4573/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của

Ban hành: 01/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2013

4

Quyết định 353/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tĩnh

CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH TĨNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tĩnh) PHẦN I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH TĨNH A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI TT

Ban hành: 29/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

5

Quyết định 466/QĐ-UBND về kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP

Ban hành: 18/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2013

6

Quyết định 3164/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7

Ban hành: 16/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2013

7

Quyết định 4525/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

CHÍNH CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Ủy

Ban hành: 29/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2011

8

Quyết định 4046/QĐ-UBND năm 2011 công bố Bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 4046/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐANG THỰC

Ban hành: 31/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2011

9

Quyết định 1859/QĐ-UBND năm 2011 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14 tháng 12

Ban hành: 22/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2011

10

Quyết định 445/QĐ-HQHN năm 2013 về Quy chế, nội quy, sơ đồ, biểu mẫu thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội

CÁC BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Ban hành: 07/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2013

11

Quyết định 3210/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3210/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

Ban hành: 21/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2013

12

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2013 quy định nội dung và mức chi cho công tác thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội

CHI CHO CÔNG TÁC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật

Ban hành: 25/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2013

13

Quyết định 4536/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ, mới thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4536/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban hành: 03/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014

14

Quyết định 4458/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4458/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban hành: 27/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

15

Quyết định 4372/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4372/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban hành: 22/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2014

16

Quyết định 2375/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị thay thế trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2375/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH

Ban hành: 02/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

17

Quyết định 2430/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP

Ban hành: 07/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2014

18

Quyết định 7116/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, đề nghị bãi bỏ trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

ĐỔI/TTHC ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành

Ban hành: 22/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2014

19

Quyết định 4572/QĐ-UBND năm 2013 hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường công bố tại Quyết định 3164/QĐ-UBND do thành phố Hà Nội ban hành

02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 3164/QĐ-UBND NGÀY 16/7/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về

Ban hành: 01/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2013

20

Quyết định 1879/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc lĩnh vực chính sách người có công thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội

định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội; Căn cứ Tờ trình số

Ban hành: 27/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.28.84