Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" số 141/CV/VPTW/nb "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15573 công văn

1

Công văn 141-CV/VPTW/nb hướng dẫn thực hiện Quyết định 342-QĐ/TW về chế độ đảng phí do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 141-CV/VPTW/nb V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28-12-2010 quy định về chế độ đảng phí Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2011

Ban hành: 17/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2012

2

Công văn 965/CV/VPTW/nb năm 2016 dừng không thực hiện Hướng dẫn 03-HD/VPTW do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

chưa rõ và hiểu để thực hiện chưa thống nhất. Văn phòng Trung ương Đảng quyết định dừng không thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/VPTW, ngày 06-7-2016 về thực hiện chế độ đảng phí theo Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28-12-2010 của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện theo Công văn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 17-3-2011 và Công văn số 1266-CV/VPTW/nb, ngày

Ban hành: 01/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2017

3

Công văn 4362-CV/VPTW/nb năm 2014 về chi tổ chức đại hội đảng các cấp do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 4362-CV/VPTW/nb V/v chi đại hội đảng các cấp Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung

Ban hành: 12/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2015

4

Công văn 1534-CV/VPTW/nb hướng dẫn mức chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 1534-CV/VPTW/nb V/v hướng dẫn mức chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2012 Kính gửi:

Ban hành: 15/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/01/2016

Cập nhật: 02/10/2012

5

Công văn 266CV/VPTW/nb hướng dẫn bổ sung Công văn 141-CV/VPTW/nb thực hiện chế độ đảng phí do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 266 CV/VPTW/nb V/v hướng dẫn bổ sung Công văn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 17-3-2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về thực hiện chế độ đảng phí Hà Nội, ngày

Ban hành: 05/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2012

6

Công văn 828-CV/VPTW/nb điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 828-CV/VPTW/nb V/v điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt

Ban hành: 03/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

7

Công văn 1840-CV/VPTW/nb năm 2009 quy định, hướng dẫn chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 1840-CV/VPTW/nb V/v quy định, hướng dẫn chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Hà Nội, ngày 29 tháng 9

Ban hành: 29/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

8

Công văn 3042-CV/VPTW năm 2016 không bắn pháo hoa trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG ---------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 3042-CV/VPTW V/v không bắn pháo hoa trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2017

9

Công văn 2430-CV/VPTW về vấn đề liên quan đến đi công tác ở cơ sở do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 2430-CV/VPTW Về một số vấn đề liên quan đến đi công tác ở cơ sở Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2012 Kính gửi:

Ban hành: 07/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2012

10

Công văn 141/BXD-QLN năm 2017 về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 141/BXD-QLN V/v: bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017 Kính gửi: Sở Xây dựng Thành

Ban hành: 19/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2017

11

Công văn 141/TCHQ-GSQL năm 2018 về điều kiện áp dụng thuế suất thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 141/TCHQ-GSQL V/v điều kiện áp dụng thuế suất thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA đối với hàng hóa XNK tại chỗ Hà

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

12

Công văn 141/BGDĐT-CTHSSV năm 2017 thực hiện Chương trình Sữa học đường ban hành kèm theo Quyết định 1340/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 141/BGDĐT-CTHSSV V/v triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường ban hành kèm theo Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/07/2016 Hà

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2017

13

Công văn 3022-CV/BTGTW năm 2017 về tuyên truyền Một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TUYÊN GIÁO ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 3022-CV/BTGTW V/v tuyên truyền Một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm

Ban hành: 02/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2017

14

Công văn 838-CV/BTCTW năm 2016 số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

đồng ý tiếp tục thực hiện chủ trương này ở nhiệm kỳ 2016-2021 đối với những tỉnh, thành phố đang thực hiện tăng thêm chức danh phó chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp (ngoài số lượng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015) theo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Công văn số 944-CV/VPTW ngày 16/5/2016 của Văn phòng Trung

Ban hành: 09/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2017

15

Công văn 1825-CV-BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TW, Chỉ thị 05-CT/TW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 1825-CV/BTCTW V/v kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần NQTW4 khóa XII, Chỉ thị số

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

16

Công văn 137-CV/BTGTW năm 2016 đính chính khẩu hiệu số 4 tại Hướng dẫn 169-HD/BTGTW về tuyên truyền bầu cử do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TUYÊN GIÁO ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 137-CV/BTGTW V/v đính chính khẩu hiệu số 4 tại Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW về tuyên truyền bầu cử Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2016

17

Công văn 3296-CV/BTCTW năm 2017 về hướng dẫn lập biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số 3296-CV/BTCTW V/v Hướng dẫn lập các biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2017

18

Công văn 3342-CV/BTCTW năm 2017 về đính chính nội dung Hướng dẫn 09-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 3342-CV/BTCTW V/v đính chính nội dung Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 05-6-2017 Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: Các tỉnh

Ban hành: 02/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2017

19

Công văn 2952-CV/BTCTW năm 2017 xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 2952-CV/BTCTW V/v xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

20

Công văn 164/CV-CNTT năm 2017 triển khai ngăn chặn, phòng ngừa mã độc WannaCrypt lây lan, phát triển do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 164/CV-CNTT V/v triển khai ngăn chặn, phòng ngừa mã độc WannaCrypt lây lan, phát tán

Ban hành: 16/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status