Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" quyet dinh 7613 cua ubnd tinh thanh hoa ve viec dieu` dong can bo giao vien doi du "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-17 trong 17 văn bản

1

Quyết định 537/QĐ-UBND về phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước của thành phố Hải Phòng năm 2016

09/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI vềĐổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Ban hành: 01/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

2

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2015/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 27 tháng 03 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU

Ban hành: 27/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2015

3

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2014/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 21 tháng 4 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH

Ban hành: 21/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2015

4

Quyết định 2925/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 5 thành phố Hồ Chí Minh kỳ đầu thống nhất trong cả nước

quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Căn

Ban hành: 09/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2014

5

Quyết định 69/2011/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 69/2011/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 28 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU

Ban hành: 28/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2011

6

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

tỉnh Lâm Đồng. Điều 2. Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Thuế và các phòng ban chuyên môn có liên quan triển khai thực hiện. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh

Ban hành: 14/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2013

7

Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2014 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014 do tỉnh Trà Vinh ban hành

LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2014 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách,

Ban hành: 28/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

8

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

môn có liên quan triển khai thực hiện. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám

Ban hành: 21/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2012

9

Quyết định 99/QĐ-UBND năm 2013 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2013 do tỉnh Trà Vinh ban hành

TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ

Ban hành: 17/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2013

10

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Quy chế Giải truyền thống Trần Văn Kiểu do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005; Căn cứ Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm

Ban hành: 13/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

11

Quyết định 35/2014/QĐ-UBND quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2019

đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Căn cứ Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015 - 2019; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ

Ban hành: 19/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2015

12

Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2014 đề nghị xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 quận Thủ Đức và các phường thuộc thành phố Hồ Chí Minh

chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Công văn số 483/UBND-ĐTMT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2014

13

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND về Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

phủ ban quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương; Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính Phủ về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc

Ban hành: 05/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

14

Quyết định 2222/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 phê duyệt Phương án tái cơ cấu tài chính để chuyển Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

của nhà nước. (Danh sách tại Mẫu 1,2,3 kèm theo Phương án trình Bộ). 6. Chi phí chuyển đổi doanh nghiệp thực hiện theo Quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện quyết toán kinh phí lao động dôi dư theo chế độ Nhà nước quy định. Điều 3. Trách nhiệm và tổ chức thực hiện: 1. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và

Ban hành: 14/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

15

Quyết định 180/2006/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá công tác đo đạc bản đồ địa chính năm 2006 khu vực thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

và Môi trường) và Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán công tác đo đạc, lập bản đồ; Căn cứ Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 27 tháng 8 năm 2003 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 14/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2007

16

Quyết định 11/2006/QĐ-UBND công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2004 do tỉnh Bình Thuận ban hành

LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2004 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách Nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức

Ban hành: 23/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2013

17

Quyết định 1535/QĐ-TTg năm 2014 về Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

quả; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Bộ Công Thương: a) Chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của

Ban hành: 28/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status