Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" quyết định 108 của UBND tỉnh Lâm Đồng "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5306 văn bản

1

Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020

QUỐC GIA VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2017-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao

Ban hành: 23/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2017

2

Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2016

VÀ MỘT PHẦN NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016 STT Tên loại văn bản Số kí hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực

Ban hành: 19/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2017

3

Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa; thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế ngành Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Kiên Giang. CHỦ TỊCH Phạm Vũ Hồng THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH/ SỞ XÂY DỰNG/UBND CẤP HUYỆN/TỈNH KIÊN GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Ban hành: 13/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2017

4

Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC THỦY SẢN TỈNH QUẢNG NGÃI (Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 14/03/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) Chương I VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN Điều 1. Vị trí, chức năng 1. Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2016

5

Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2016 về Bộ Chỉ số cải cách hành chính của sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Gia Lai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 26 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA

Ban hành: 26/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2016

6

Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa

TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lò Văn Tiến THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÃ CHUẨN HÓA (Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Ban hành: 22/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2016

7

Quyết định 108/QĐ-BTP kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017

HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH VÀ LĨNH VỰC TRỌNG TÂM CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tư pháp) A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU I. Mục đích 1. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số

Ban hành: 23/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2017

8

Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh do Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 13 tháng 04 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,

Ban hành: 13/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2015

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

10

Quyết định 108/2014/QĐ-UBND về bảng giá đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/2014/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 30 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2015

11

Quyết định 108/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Trình tự, thực hiện như sau: các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh dự thảo Quyết định công bố trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh có quy định TTHC; đồng thời gửi dự thảo quyết định công bố đến Sở Tư pháp để kiểm soát chất lượng. Hồ sơ dự thảo quyết định công bố gửi để kiểm soát

Ban hành: 17/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2014

12

Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt đề án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015 đạt mục tiêu đô thị hóa 25%” do tỉnh Thanh Hóa ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 10 tháng 01 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY

Ban hành: 10/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2017

13

Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2008 về quy định mức thu học phí dạy thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 14 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ DẠY THÊM TRÊN ĐỊA

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2011

14

Quyết định 108/2012/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

đảm bảo các tiêu chí; Tăng cường hoạt động của Ban quản lý di tích ở cơ sở; Xây dựng trụ sở Ban quản lý di tích tỉnh. - Di sản văn hoá vật thể: Tiếp tục xem xét bổ sung hồ sơ các di tích cách mạng trên địa bàn tỉnh, bố trí người trông coi được hưởng chế độ theo quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 04/8/2011 của UBND tỉnh. Đề nghị Nhà nước công

Ban hành: 23/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

15

Quyết định 108/2010/QĐ-UBND Quy định về trình tự, thủ tục rà soát, kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

nhưng không đồng thời là chủ sử dụng đất; 2.4. Tổ chức đã được cấp thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định trước từ ngày 01/7/2004 đến ngày 06/9/2010 (ngày Quyết định số 66/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành); 2.5. Tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất; 2.6. Tổ chức được Ban quản lý khu kinh tế

Ban hành: 27/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2011

16

Quyết định 108/2009/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá công tác thị chính tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 108/2009/QĐ-UBND Vinh, ngày 01 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC THỊ CHÍNH TỈNH

Ban hành: 01/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2010

17

Quyết định 108/2007/QĐ-UBND về một số chính sách dạy nghề - tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Nghệ An đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

2010; Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An tại Tờ trình số 1225/TT-LĐTBXH ngày 28 tháng 08 năm 2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành một số chính sách về dạy nghề - tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Nghệ An đến năm 2010, như sau: 1.1. Đối tượng áp dụng - Người tàn tật học nghề tại các cơ sở dạy nghề tập

Ban hành: 21/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

18

Quyết định 108/2009/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

quyết định thu hồi đất, mức giá đất đã ban hành chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì UBND cấp huyện đề xuất, báo cáo Sở Tài chính chủ trì thẩm tra, trình UBND Thành phố xem xét quyết định. 2. Việc điều chỉnh mức giá đất làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ đất thu hồi (nếu có)

Ban hành: 29/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2009

19

Quyết định 108/2007/QĐ-UBND sửa đổi quy định việc quản lý xe công nông trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 108/2007/QĐ-UBND Pleiku, ngày 24 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 24/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2007

20

Quyết định 108/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Thị Kim Vân QUY ĐỊNH ĐÁNH SỐ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 108/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND tỉnh Bình Dương) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục

Ban hành: 11/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status