Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" phu luc 3a thanh toan nghiem thu "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 52440 văn bản

1

Quyết định 157a/QĐ-SXD năm 2015 về Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định, thẩm tra dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng do Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu ban hành

tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Các chủ đầu tư, các Ban QLDA; - Lưu: VT. GIÁM ĐỐC Dương Ngọc Ẩn QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH, THẨM TRA DỰ ÁN, THIẾT KẾ CƠ SỞ VÀ THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH

Ban hành: 02/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2015

2

Thông báo 268a/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 268a/TB-VPCP Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2016 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI

Ban hành: 31/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2016

3

Quyết định 6110/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng xe ô tô kiểm nghiệm an toàn thực phẩm và kết quả xét nghiệm do thành phố Hà Nội ban hành

hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng xe ô tô kiểm nghiệm an toàn thực phẩm và kết quả xét nghiệm”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Công an thành

Ban hành: 04/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2016

4

Quyết định 316/QĐ-TTg năm 2016 Phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

viên y tế, người làm quản lý tại các sở y tế, y tế ngành. 3. Đầu tư hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học bằng các nguồn vốn và các hình thức đầu tư phù hợp. a) Đến năm 2020, cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị của các trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm bảo đảm đủ năng lực đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ được giao

Ban hành: 27/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2016

5

Kế hoạch 1167a/KH-UBND năm 2016 thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

hành, đặc biệt liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 3.3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền giảm bớt các thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý... tạo điều kiện thuận

Ban hành: 31/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

6

Quyết định 649a/QĐ-KTNN năm 2016 ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của Kiểm toán Nhà nước

hoạch được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt; xem xét, giải quyết thủ tục về kinh phí, thanh quyết toán các đoàn ra theo quy định; b) Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế đảm bảo công tác lễ tân, tổ chức đón, tiễn đoàn công tác nước ngoài của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước. 3. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm: a) Trình Tổng Kiểm toán nhà

Ban hành: 01/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

7

Kế hoạch 76a/KH-UBND năm 2016 hoạt động và dự toán ngân sách cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017 của tỉnh Lạng Sơn

thành phố trực thuộc Trung ương theo chỉ đạo tại Quyết định 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ: Dự án “Thiết bị cho chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng” là 18,894 tỷ đồng (dự án chuyển tiếp); Nâng cấp phòng nghiệm, cấy mô... Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN 1,721 tỷ đồng và 02 dự án mới triển khai năm 2016 (Dự án Trại thực

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2016

8

Quyết định 985a/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến 2020, tầm nhìn đến 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lưu: VT, KGVX (3b).KN 240 KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Trịnh Đình Dũng PHỤ LỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ ƯU TIÊN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025 (Kèm theo Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm

Ban hành: 01/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2016

9

Nghị quyết 36a/NQ-CP năm 2015 về Chính phủ điện tử do Chính phủ ban hành

phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh hai năm 2015-2016; Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ

Ban hành: 14/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2015

10

Quyết định 2336a/QĐ-NHNN năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thanh tra các nội dung nêu tại Điểm 1 Mục I Phần thứ 3 Kế hoạch thanh tra ban hành kèm theo Quyết định số 2336a/QĐ-NHNN ngày 25/11/2016 Thời gian tiến hành thanh tra do người ra quyết định thanh tra quyết định, phù hợp với tình hình thực tế theo quy định của pháp luật Năm 2016 và các năm trước/sau năm 2016

Ban hành: 25/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2016

11

Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

việc, kể từ ngày thẩm định tại phòng xét nghiệm. 3. Quy trình, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học: a) Cơ sở xét nghiệm phải gửi hồ sơ về đơn vị thường trực chậm nhất là 60 ngày, trước khi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học hết hiệu lực. Trường hợp quá thời hạn trên mà chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

12

Quyết định 1970A/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2016

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2016

13

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong hồ sơ mời thầu, áp dụng đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án do tỉnh Phú Yên quản lý, nhằm lựa chọn được nhà thầu thi công có đủ năng lực

phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và các Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hoàng Văn Trà PHỤ LỤC (Kèm theo Quyết định số: 05/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên) NGUỒN LỰC TÀI

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

14

Thông tư 08/2017/TT-BQP quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP. 2. Mẫu các hồ sơ thực hiện theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. 3. Trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2017

15

Quyết định 936/QĐ-CHHVN năm 2013 về Quy trình nghiệm thu, thanh toán sản phẩm, dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

TRÌNH NGHIỆM THU, THANH TOÁN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và

Ban hành: 02/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2013

16

Thông tư 10/2012/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong sản xuất, thử nghiệmnghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành

thẩm quyền phê duyệt và đơn vị công bố sản phẩm VLNCN hợp quy đối với từng loại sản phẩm. a) Nội dung và khối lượng kiểm tra nghiệm thu nêu trong Phụ lục 3; b) Đối với VLNCN an toàn do nhà máy sản xuất ra bình thường, việc nghiệm thu chỉ phải tuân theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều này, không phải tiến hành thử nổ trong buồng thử

Ban hành: 12/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2012

17

Quyết định 3078a/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2017

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông Nghiệp và PTNT, Tài chính; Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban hành: 05/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2017

18

Kế hoạch 28A/KH-VPUBND cải cách hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang năm 2017

tục hành chính được bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và các văn bản được cơ quan có thẩm quyền công bố mới ban hành. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch rà soát để phát hiện những thủ tục hành chính không phù hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền cắt giảm hoặc sửa đổi bổ sung kịp thời. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức phù hợp với năng lực sở trường, kịp

Ban hành: 25/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

19

Báo cáo 06a/BC-UBDT kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức năm 2016 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức năm 2017 do Ủy ban Dân tộc ban hành

9. Vụ Tuyên truyền; 19. Nhà khách Dân tộc. 10. Vụ Dân tộc thiểu số; Theo Quyết định số 1562/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Viện Dân tộc và Trường Cán bộ dân tộc thành Học

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

20

Quyết định 346a/2017/QĐ-TANDTC ban hành Quy chế công tác kiểm tra trong Tòa án nhân dân

lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Thủ trưởng đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Tòa án nhân dân chịu

Ban hành: 01/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status