Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" muc dong bhxh 2014 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 872 văn bản

1

Thông báo 1388/TB-BHXH năm 2016 về điều chỉnh mức lương cơ sở do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/05/2016 là 1.210.000 đồng; Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) như sau: 1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện theo thang, bảng lương do nhà nước quy định, mức tiền lương tháng làm căn cứ

Ban hành: 30/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2016

2

Thông báo 2996/BHXH-TB năm 2015 về mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và mức lãi suất tính lãi của số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chậm đóng do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

LƯƠNG LÀM CĂN CỨ ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN VÀ MỨC LÃI SUẤT TÍNH LÃI CỦA SỐ TIỀN BHXH, BHYT, BHTN CHẬM ĐÓNG 1. Mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN. Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13; Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2016

3

Kế hoạch 112/KH-BHXH năm 2017 rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

NGƯỜI LAO ĐỘNG Để thực hiện bàn giao sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động quản lý theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, BHXH Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn rà soát và

Ban hành: 10/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2017

4

Quyết định 1443/QĐ-BHXH năm 2014 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Bảo hiểm xã hội Việt Nam

VT, VKH. TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Minh QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1443/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam) Chương I CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

5

Quyết định 1518/QĐ-BHXH năm 2016 quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, tài liệu, hồ sơ, dữ liệu đã cung cấp; c) Thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định. Điều 17. Nội dung thanh tra, kiểm tra 1. Nội dung TTCN về đóng BHXH, BHTN, BHYT: Đối tượng đóng, mức đóng, phương thức đóng

Ban hành: 18/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2016

6

Quyết định 36/QĐ-BHXH năm 2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các nội dung sau: I. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu 1. Mục tiêu: Triển khai thực hiện thắng

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

7

Hướng dẫn 1684/HD-BHXH năm 2016 về đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

lao động. Mức đóng này thay thế cho mức đóng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội (2014) hết hiệu lực từ ngày 01/07/2016. 2. Trường hợp người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2016

8

Quyết định 1599/QĐ-BHXH năm 2016 Quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2016, thay thế Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2014 ban hành Quy định về Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các văn bản quy định do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trước đây trái với Quyết định này

Ban hành: 28/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2016

9

Quyết định 102/QĐ-BHXH năm 2017 quy định cấp, quản lý, sử dụng thẻ và trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

TRANG PHỤC CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM Y TẾ TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

10

Quyết định 1263/QĐ-BHXH năm 2014 về quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1263/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH VÀ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỆ

Ban hành: 21/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2014

11

Quyết định 1050/QĐ-BHXH năm 2016 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Báo Bảo hiểm xã hội

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Báo Bảo hiểm xã hội. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1390/QĐ-BHXH ngày 17/12/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế

Ban hành: 22/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2016

12

Quyết định 1390/QĐ-BHXH năm 2014 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Báo Bảo hiểm xã hội

Như Điều 2; - HĐQL (để b/c); - Tổng Giám đốc; - Các Phó Tổng Giám đốc; - Lưu VT, TCCB (5). TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Minh QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO BẢO HIỂM XÃ HỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 1390/QĐ-BHXH ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Tổng Giám đốc

Ban hành: 17/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2014

13

Quyết định 1288/QĐ-BHXH năm 2015 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN X X 8 Cấp và ghi xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho người tham gia

Ban hành: 03/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2015

14

Quyết định 236/QĐ-BHXH năm 2016 về mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu bảo hiểm xã hội, thu bảo hiểm y tế do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

giá trị sử dụng kể từ khi đóng tiền). - Tiếp tục tham gia: BHXH tự nguyện là người đang tham gia hoặc đã tham gia BHXH tự nguyện. BHYT hộ gia đình là người tham gia BHYT theo hộ gia đình, thẻ BHYT hết hạn sử dụng tham gia tiếp. c) Mức thù lao cho tổ chức làm đại lý thu phân bổ như sau - Tỷ lệ phân bổ thù lao BHYT hộ gia đình: tăng

Ban hành: 19/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2016

15

Thông báo 611/TB-BHXH năm 2017 ban hành mới, điều chỉnh, bổ sung quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5467/BHXH-CSXH; Điều chỉnh trợ cấp BHXH 1 lần theo Luật BHXH số 58/2014/QH13; Trợ cấp khu vực một lần; (Phiếu GNHS 608/.../CĐBHXH). 1.1. Hồ sơ trợ cấp BHXH 01 lần: 1.1.1 Quy trình tóm tắt: - Mục đích: Dùng để giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH 01 lần theo Khoản 1 Điều 60, Điều 77 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, Nghị quyết 93/2015/QH13,

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

16

Thông báo 496/TB-BHXH năm 2017 quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa mới do Bảo hiểm xã hội ban hành

1.1. Quy trình tóm tắt: - Mục đích: Giải quyết thanh toán phí GĐYK đối với người lao động, thân nhân người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động mà kết quả đủ điều kiện hưởng BHXH, cụ thể: a) Người bị tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) lần đầu hoặc người bị TNLĐ, BNN nhiều lần được chủ sử dụng lao động

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2017

17

Chương trình 376/Ctr-BHXH công tác tuyên truyền năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích - Đẩy mạnh tuyên truyền cho người lao động và nhân dân trên cả nước hiểu rõ chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và

Ban hành: 10/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2017

18

Quyết định 1303/QĐ-BHXH năm 2015 phê duyệt Phương án xử lý kết quả rà soát văn bản năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tài chính, Lao động thương binh và xã hội, Bộ Y tế có Công văn số 7203/BYT-KH-TC ngày 14/10/2014 hướng dẫn các bệnh viện vẫn tiếp tục thực hiện theo Quyết định 1904 và 2590 để định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật. Sở Y tế và BHXH đã triển khai nội dung này, cần có văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam để thực hiện các nội

Ban hành: 06/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2016

19

Quyết định 729/QĐ-BHXH về Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2014

số 813/QĐ-BHXH ngày 23/7/2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của BHXH Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020, BHXH Việt Nam xây dựng Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) năm 2014 với những nội dung cụ thể sau: I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 1. Mục đích - Đảm bảo sự

Ban hành: 16/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

20

Quyết định 96/QĐ-BHXH năm 2016 về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

chí, định mức phân bổ I. Chi thường xuyên 1. Chi tiền lương và các khoản đóng góp theo lương 1.1. Tiêu chí phân bổ - Số biên chế kế hoạch được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao hàng năm. Biên chế kế hoạch (theo chỉ tiêu biên chế Tổng Giám đốc giao hàng năm) = Biên chế có mặt đến 31/12 năm trước năm kế hoạch + Biên chế chưa

Ban hành: 21/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status