Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" mau so 01 kem theo nghi dinh 68/2011/nd-cp "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 35110 văn bản

1

Nghị định 68/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập

MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP (Ban hành kèm theo Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ) 1. Mẫu số 01: Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập áp dụng cho kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. 2. Mẫu số 02: Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập bổ sung áp dụng cho kê khai tài sản, thu nhập từ lần thứ hai trở đi.

Ban hành: 08/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2011

2

Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

HÀNG MIỄN THUẾ, KHO BÃI, ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN, TẬP KẾT, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN (Kèm theo Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ) Mẫu số 01 Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; công nhận, xác nhận kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

3

Nghị định 01/2018/NĐ-CP về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC (Ban hành kèm theo Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Giải thích từ ngữ 1. Trong Điều lệ này, các từ

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2018

4

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

5

Nghị định 68/2015/NĐ-CP quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTN (3b). XH TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng PHỤ LỤC MẪU TỜ KHAI, GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG KHI ĐĂNG KÝ QUỐC TỊCH VÀ ĐĂNG KÝ CÁC QUYỀN ĐỐI VỚI TÀU BAY (Ban hành kèm theo Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày

Ban hành: 18/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2015

6

Nghị định 68/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b). TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng PHỤ LỤC I MẪU ĐƠN KIẾN NGHỊ (ban hành kèm theo Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ) [TÊN NHÀ THẦU KIẾN NGHỊ

Ban hành: 12/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2012

7

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất thông tư hướng dẫn Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Mẫu số 8 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. 3. Thủ tục hành chính do Sở Công Thương thực hiện a) Trường hợp chưa đủ hồ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung; b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận

Ban hành: 11/01/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2018

8

Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Chính phủ ban hành

cao nhất của Nhà nước. Tạo chuyển biến căn bản trong việc xử lý các doanh nghiệp, dự án thua lỗ. Cơ bản hoàn thành sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm trường theo Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã kiểu mới, thu hút mạnh doanh

Ban hành: 01/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

9

Quyết định 01/2011/QĐ-KTNN sửa đổi hệ thống mẫu biểu hồ kiểm toán kèm theo Quyết định 02/2007/QĐ-KTNN do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Đình Huệ DANH MỤC CÁC MẪU BIỂU ĐƯỢC THAY THẾ (Ban hành kèm Quyết định số 01/2011/QĐ-KTNN ngày 21/06/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước) STT Mẫu biểu cũ Mẫu biểu mới 1 Mẫu số 01/BBKT-NSBN Mẫu số 01

Ban hành: 21/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2011

10

Hướng dẫn 01/HD-SNV-STC năm 2015 thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi và cán bộ nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP do Sở Nội vụ - Sở Tài chính tỉnh Bình Định ban hành

thành phần sau: - Văn bản đề nghị giải quyết chế độ, chính sách của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Chủ tịch UBND cấp huyện; - Danh sách và dự toán kinh phí chi trả cho những người nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP (Mẫu số 01); - Danh

Ban hành: 10/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2015

11

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2018

12

Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND về đặt, đổi, bãi bỏ tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ; Xét Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết đặt, đổi, bãi bỏ tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau và huyện Ngọc Hiển và Báo cáo thẩm tra số

Ban hành: 30/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

13

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nguyễn Hòa Bình DANH MỤC 93 BIỂU MẪU TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/ 2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) Mẫu số 01-DS Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ Mẫu số 02-DS Biên bản lấy lời khai của đương sự Mẫu số 03-DS Biên bản

Ban hành: 13/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

14

Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 79/2012/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu (quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP) 1. Đối tượng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ thông báo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 24/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2016

15

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 117/2010/NĐ-CP về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2010/NĐ-CP NGÀY 24/12/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG RỪNG ĐẶC DỤNG Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/ NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng, có

Ban hành: 09/01/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

16

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND sửa đổi công tác thi đua, khen thưởng tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 03/2011/QĐ-UBND

TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TẠI QUẬN GÒ VẤP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2011/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ

Ban hành: 24/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2014

17

Thông tư 01/2018/TT-BNV về hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

(400). BỘ TRƯỞNG Lê Vĩnh Tân PHỤ LỤC 01 MẪU CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (Kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo,

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2018

18

Hướng dẫn liên ngành 01/HDLN-SNV-STC-BHXH năm 2015 thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP do Sở Nội vụ - Sở Tài chính - Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh ban hành

của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh). 2. Đối tượng điều chỉnh - Cán bộ, công chức, viên chức; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ thuộc chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao

Ban hành: 05/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

19

Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi một số điều về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam kèm theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP

quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức quản lý do mình quản lý. 4. Đối với nhân sự thuộc diện quản lý của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thì thực hiện theo các quy định liên quan.” Điều 2. Điều khoản thi hành 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015. 2. Nghị định số 65/2012/NĐ-CP

Ban hành: 16/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2015

20

Nghị định 68/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 68/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN

Ban hành: 15/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status