Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" mau bao cao thanh tich khen thuong chi bo "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 516 công văn

1

Công văn 70/TANDTC-TĐKT sửa đổi Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/TANDTC-TĐKT V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 14/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2012

2

Công văn 567/BXD-TCCB báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành

cán bộ) trước ngày 05/11/2016 (file điện tử gửi theo địa chỉ: tdktbxd@gmail.com) để tổng hợp, báo cáo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. (Ghi chú: Biểu mẫu báo cáo tại địa chỉ: http://xaydung.gov.vn, mục Thông báo)./. Nơi nhận: - Như trên; - Thứ trưởng Đỗ Đức Duy (để b/c); - Lưu: VT, TCCB.

Ban hành: 26/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

3

Công văn 23/CV-BTĐKT về bình xét khen thưởngbáo cáo thành tích đề nghị khen thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Luật Thi đua, khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Vĩnh Long ban hành

mẫu báo cáo thành tích về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Luật Thi đua, khen thưởng qui định; Đề nghị Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng các đơn vị, địa phương chỉ đạo cán bộ chuyên trách thi đua khen thưởng triển khai các loại mẫu hướng dẫn này tới tận các đơn vị cơ sở để thực hiện ngay trong dịp đề nghị khen thưởng

Ban hành: 04/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2011

4

Công văn 4141/LĐTBXH-VP hướng dẫn khen thưởng tổng kết năm 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

đua năm 2016 (đối với tập thể Sở, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ). Báo cáo thành tích theo biểu mẫu số 01, mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ có xác nhận của các cá nhân có thẩm quyền (Thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị phải nổi bật, phù hợp với hình thức khen thưởng đề nghị; Các hình

Ban hành: 21/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2016

5

Công văn 217/BTĐKT-NV thực hiện mẫu báo cáo thành tích, giấy chứng nhận do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Quýnh MẪU SỐ 1 Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (1)

Ban hành: 12/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2011

6

Công văn 1848/BTC-ĐT năm 2017 hướng dẫn thanh toán, quyết toán kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 do Bộ Tài chính ban hành

định kỳ hàng quý, năm báo cáo Kho bạc Nhà nước để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính tình hình thực hiện, giải ngân theo quy định. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được khen thưởng chỉ đạo các cơ quan chức năng, các chủ đầu tư để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin gửi về Bộ Tài

Ban hành: 13/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2017

7

Công văn 3612/LĐTBXH-VP năm 2016 giải quyết khen thưởng thành tích trong cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

xuất ngũ, sổ bảo hiểm xã hội, quyết định giám định y khoa (đối với thương binh, bệnh binh)..v.v... - Danh sách đề nghị khen thưởng theo từng nội dung thành tích (Có mẫu kèm theo). - Số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng 01 trường hợp: 05 bộ (bản chính). Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

8

Công văn 4534/LĐTBXH-VP về hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng dịp tổng kết năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

xét, trình các hình thức khen thưởng cần đảm bảo chặt chẽ, chính xác, thành tích đến đâu thì đề nghị mức, hạng khen thưởng phù hợp, không nhất thiết lần sau phải đề nghị cao hơn lần trước. Quy trình, thủ tục đảm bảo. Chủ yếu khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị khen ở cấp Bộ, ngành, địa phương. Chú trọng khen đối với cán bộ, công chức, viên

Ban hành: 31/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2017

9

Công văn 3403/LĐTBXH-BĐG năm 2017 về hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

- Văn bản đề nghị của bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng

Ban hành: 15/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2017

10

Công văn 227/CV-BTĐKT hướng dẫn báo cáo thành tích, giấy chứng nhận do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Cao Bằng ban hành

DNCS; - Phòng NV, VP; - Lưu VT TRƯỞNG BAN Bùi Kim Oanh Mẫu số 1: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

Ban hành: 10/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2011

11

Công văn 108/HĐ-TĐKT hướng dẫn thủ tục Tờ trình, trích Biên bản đề nghị khen thành tích kinh tế - xã hội; khen thành tích phong trào và khen đột xuất do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Vĩnh Long ban hành

; nếu chỉ có đề nghị một cấp khen thưởng thì nộp cho Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh một bộ Tờ trình và Biên bản; Riêng các mẫu đề cương báo cáo thành tích cho tập thể, cá nhân áp dụng các hình thức khen thưởng và một số biểu mẫu khác kèm theo, đề nghị thường trực thi đua, khen thưởng các đơn vị, địa phương đến gặp phòng Nghiệp vụ Ban Thi đua

Ban hành: 23/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2011

12

Công văn 4400/LĐTBXH-VP khen thưởng tổng kết cuối năm 2014 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

vụ chủ yếu năm 2014 có xác nhận của cấp có thẩm quyền; mẫu chấm điểm thi đua tổng kết công tác năm 2014. 2.2. Đối với đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị khen thưởng; biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị; báo cáo tổng kết công tác năm 2014; bảng tổng hợp các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2014; mẫu chấm

Ban hành: 19/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

13

Công văn 17657/BTC-TĐKT hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành

rộng, báo cáo kết quả về Bộ quyết định. Hội đồng xét duyệt vòng 2 gồm 3 thành phần: Thủ trưởng đơn vị (Chủ tịch Hội đồng TĐKT đơn vị), Chủ tịch Hội đồng sáng kiến đơn vị và Thường trực Hội đồng TĐKT đơn vị. + Mẫu báo cáo sáng kiến được dùng chung cho mọi sáng kiến (kèm theo Mẫu số 01/BCSK/TĐKT/2015). Thực hiện các quy định trên cho việc

Ban hành: 27/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2015

14

Công văn 2141/LĐTBXH-VP năm 2015 cung cấp số liệu về khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong 2 cuộc kháng chiến do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

dân cấp tỉnh tặng Bằng khen liên quan đến thành tích tham gia 02 cuộc kháng chiến của dân tộc, lập danh sách (theo mẫu kèm công văn) gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ. Văn bản trả lời của đơn vị gửi qua Phòng Tuyên truyền - Thi đua, Văn phòng Bộ trước ngày 12/6/2015. Quá thời hạn nêu trên nếu không nhận được báo cáo của

Ban hành: 05/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2015

15

Công văn 2956/LĐTBXH-PCTNXH năm 2016 hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTWMTTQVN do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

nghị khen thưởng. 5. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 27 Thông tư 30/2014/TT-BLĐTBXH gồm 02 bộ (bản chính), gồm có: a) Tờ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. b) Báo cáo thành tích của các trường hợp đề

Ban hành: 10/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2016

16

Công văn số 1668/BTĐKT-VP về hướng dẫn thực hiện báo cáo thành tích, giấy chứng nhận do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

phương một số mẫu báo cáo đề nghị khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị, khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng theo đợt thi đua (hoặc chuyên đề), khen thưởng quá trình cống hiến, khen thưởng đối ngoại và một số mẫu giấy chứng nhận danh hiệu thi đua. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thống nhất áp dụng từ ngày 01 tháng 10

Ban hành: 28/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2009

17

Công văn 1019/UBNV-V1 khen thưởng kiều bàothành tích trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc năm 2009 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ban hành

Bằng khen, Giấy khen. 3. Đối với những trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc xét thấy cần khen thưởng ở mức cao hơn theo Luật Thi đua khen thưởng (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc Huân, Huy chương các loại), đề nghị các tỉnh, thành phố và bộ, ban, ngành thông báo cho Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài để phối hợp làm

Ban hành: 26/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

18

Công văn 1976/LĐTBXH-NCC năm 2015 cung cấp số liệu tập thể, cá nhân có thành tích trong kháng chiến được tặng Bằng khen do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

được tặng Bằng khen nêu trên. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có công văn số 3417/LĐTBXH-NCC ngày 17/9/2014 và công văn số 1141/LĐTBXH-NCC ngày 02/4/2015 đề nghị các Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo số liệu tập thể, cá nhân có thành tích trong kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của cấp

Ban hành: 28/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2015

19

Công văn 175/TANDTC-TĐKT hướng dẫn xét thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2011 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

thưởng: Theo quy định của Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương, các trường hợp được đề nghị khen thưởng phải báo cáo thành tích theo đúng mẫu quy định với các nội dung yêu cầu cụ thể của từng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (Mẫu Báo cáo thành tích đã được gửi kèm theo Công văn 38 hoặc có thể khai thác trên Cổng thông tin điện tử của

Ban hành: 16/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2011

20

Công văn 750/LĐTBXH-VP năm 2016 hướng dẫn khen thưởng đối với các cá nhân có quá trình cống hiến do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ công tác khen thưởng trong toàn Ngành từng bước được nâng cao. Đặc biệt, đã quan tâm đến việc khen thưởng quá trình cống hiến đối với các cá nhân là cán bộ lãnh đạo,

Ban hành: 11/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status