Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" lu���t h��n nh��n v�� gia ����nh "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1075 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 349-QĐ/NH5 năm 1997 về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Ngân hàng Nhà nước phê duyệt hoặc nếu được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước uỷ quyền thì quyết định các dự án góp vốn liên doanh, hùn vốn, mua cổ phần theo quy định của Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước; quyết định các hợp đồng kinh tế khác có giá trị lớn; h. Ban hành và giám sát thực hiện các mức khung lãi suất, tỷ lệ hoa hồng, lệ phí, giá

Ban hành: 16/10/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2013

2

Quyết định 327-QĐ/NH5 năm 1997 phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Công thương Việt Nam do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

được điều chỉnh tương ứng với nhiệm vụ hoặc quy mô doanh nghiệp đó; h. Phê chuẩn các hình thức trả lương, đơn giá tiền lương và các biện pháp bảo đảm đời sống, điều kiện lao động cho cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp. i. Quyết định mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp thành viên theo chiến lược phát triển chung

Ban hành: 04/10/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2013

3

Quyết định 324-QĐ/NH5 năm 1997 phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

g. Phê duyệt các hình thức trả lương, đơn giá tiền lương và các biện pháp bảo đảm đời sống, điều kiện lao động cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp; h. Quyết định mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp thành viên theo chiến lược phát triển chung của Ngân hàng Ngoại thương; i. Phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt

Ban hành: 30/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2013

4

Quyết định 3569/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

gia về thủ tục h�nh ch�nh v� Cổng Dịch vụ c�ng của tỉnh. - Căn cứ c�ch thức thực hiện của từng thủ tục h�nh ch�nh được c�ng bố tại Quyết định n�y bổ sung v�o Danh mục thủ tục h�nh ch�nh thực hiện tại Trung t�m Phục vụ h�nh ch�nh c�ng tỉnh; Danh mục thủ tục h�nh ch�nh thực hiện tiếp nhận hồ sơ v� trả kết quả qua dịch vụ bưu ch�nh c�ng

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

5

Thông tư 33/NH-TT-1989 hướng dẫn thi hành Điều lệ quản lý ngoại hối của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

ngân phiếu, phiếu lợi tức, séc thường, séc lữ hành, thư tín dụng lữ hành, lệnh trả tiền, giấy nhận nợ và các giấy chứng nhận tiền gửi Ngân hàng, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi bưu điện (dưới đây gọi tắt là ngoại tệ). Riêng đối với những loại giấy tờ chỉ có giá trị thanh toán và sử dụng bằng ngoại tệ ở nước ngoài chưa áp dụng tại Việt Nam như

Ban hành: 15/03/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

6

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái

� nước cổ phần h�a được Nh� nước cho thu� đất trả tiền thu� đất h�ng năm; đ) X�c định lại gi� đất cụ thể để t�nh tiền thu� đất tại thời điểm c� quyết định cho ph�p chuyển sang thu� đất theo h�nh thức trả tiền thu� đất một lần của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp c�ng lập tự chủ t�i ch�nh, hộ gia đ�nh, c� nh�n, người Việt Nam định cư ở

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

7

Quyết định 1216/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên

dịch vụ c�ng tỉnh vt�ch hợp tr�n Cổng dịch vụ c�ng quốc gia theo quy định. Điều 3. Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y k�. Điều 4. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh; Gi�m đốc Sở Th�ng tin v� Truyền th�ng v� c�c tổ chức, c� nh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n

Ban hành: 26/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2020

8

Quyết định 133/1997/QĐ-NH2 quy định hệ thống mã ngân hàng và các tổ chức tín dụng, kho bạc Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

chính ngày 23-5-1990; Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-03-1993 của Thủ tướng Chính phủ về quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Quyết định số 83-QĐ/NH2 ngày 9-04-1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy chế Ngân hàng thành viên tham gia thanh toán điện tử liên Ngân hàng;

Ban hành: 17/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

9

Quyết định 2099/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Tr�ng v� c�c tổ chức, c� nh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết �ịnh n�y. N�i nhận: - Nh� �iều 3; - Cục Kiểm so�t TTHC (VPCP); - Phòng Kiểm so�t TTHC; - L�u: HC. KT. CHỦ TỊCH PH� CHỦ TỊCH L� Th�nh Tr� THỦ TỤC

Ban hành: 22/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

10

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh do Bộ Công thương ban hành

quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy v� giấy vệ sinh, c� hiệu lực từ kể từ ng�y 01 th�ng 01 năm 2017. 2. Th�ng tư số 42/2019/TT-BCT ng�y 18 th�ng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ C�ng Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ b�o c�o định kỳ tại c�c Th�ng tư do Bộ trưởng Bộ C�ng Thương ban h�nh hoặc li�n tịch ban h�nh, c� hiệu lực kể

Ban hành: 30/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

11

Quyết định 235/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

lực thi h�nh kể từ ng�y k� v� b�i bỏ thủ tục h�nh ch�nh số 01 Mục V �lĩnh vực b�n đấu gi� t�i sản� đ� được Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n tỉnh c�ng bố tại Quyết định số 833/QĐ-UBND ng�y 09/5/2017 về việc c�ng bố thủ tục h�nh ch�nh thuộc phạm vi quản l� nh� nước của Sở Tư ph�p tỉnh Ninh Thuận. Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh, Gi�m

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

12

Quyết định 3451/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa

QUYẾT �ỊNH VỀ VIỆC C�NG BỐ THỦ TỤC H�NH CH�NH ��ỢC CHUẨN H�A; BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ N�NG NGHIỆP V� PH�T TRIỂN N�NG TH�N TỈNH THANH H�A CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH THANH HO� C�n cứ Luật tổ chức ch�nh quyền �ịa ph��ng ng�y 19/6/2015; C�n cứ Nghị �ịnh số 63/2010/N�-CP ng�y

Ban hành: 12/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

13

Quyết định 3564/QĐ-UBND năm 2018 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng

Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c --------------- Số: 3564/QĐ-UBND Đ� Nẵng, ng�y 20 th�ng 8 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC C�NG BỐ BỘ THỦ TỤC H�NH CH�NH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ T�I NGUY�N V� M�I TRƯỜNG TH�NH PHỐ Đ� NẴNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TH�NH PHỐ Đ� NẴNG

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

14

Kế hoạch 99/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

H� Nội, ng�y 27 th�ng 4 năm 2018 KẾ HOẠCH ĐẤU GI� QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 V� GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 TR�N ĐỊA B�N TH�NH PHỐ H� NỘI Để c�c quận, huyện, thị x� chủ động triển khai hiệu quả c�ng t�c đấu gi� quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn đầu tư ph�t triển hạ tầng kỹ thuật tr�n địa b�n quận, huyện, thị x�

Ban hành: 27/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2018

15

Quyết định 3613/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt “Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Vĩnh Long, phiên bản 1.0”

03/6/2020 của Thủ tướng Ch�nh phủ ph� duyệt Chương tr�nh Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030�; Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-BTTTT, ng�y 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Th�ng tin v� Truyền th�ng về việc Ban h�nh Khung tham chiếu ICT ph�t triển đ� thị th�ng minh (phi�n bản 1.0); X�t Tờ tr�nh số 107/TTr-STTTT, ng�y 29

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

16

Quyết định 1541/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2013

61/2013/NĐ-CP ng�y 25 th�ng 6 năm 2013 của Ch�nh phủ về việc ban h�nh Quy chế gi�m s�t t�i ch�nh v� đ�nh gi� hiệu quả hoạt động v� c�ng khai th�ng tin đối với doanh nghiệp do nh� nước l�m chủ sở hữu v� doanh nghiệp c� vốn nh� nước; Căn cứ Th�ng tư số 158/2013/TT-BTC ng�y 13 th�ng 11 năm 2013 của Bộ T�i ch�nh hướng dẫn một số nội dung về gi�m s�t

Ban hành: 13/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

17

Quyết định 1269/2005/QĐ-BYT ”Hướng dẫn lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm vi rút cúm A H5N1" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

trytose -phosphat, canh thang bê, đệm sucrose - phosphat. Các môi trường vận chuyển kể trên nên cho thêm một số protein nh­ư Albumin bò (BSA) hoặc gelatin nồng độ 0,5 đến 1% để tạo độ bền cho virút. Ngoài ra nên cho thêm kháng sinh và chống nấm để ngăn chặn vi khuẩn, nấm phát triển ảnh h­ưởng tới chất ­ợng bệnh phẩm. Các môi trư­ờng nh­ư n­ước muối

Ban hành: 07/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Quyết định 25/2011/QĐ-UBND về công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Quyết �ịnh số 1699/Q�-TTg ng�y 20/10/2009 của Thủ t�ớng Ch�nh phủ về thiết lập c� sở dữ liệu quốc gia về thủ tục h�nh ch�nh; C�n cứ Quyết �ịnh số 29/2010/Q�-UBND ng�y 05/5/2010 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh về việc thực thi ��n giản h�a thủ tục h�nh ch�nh ng�nh N�ng nghiệp v� Ph�t triển n�ng th�n tr�n �ịa b�n tỉnh Bình Ph�ớc; C�n cứ Quyết �ịnh số

Ban hành: 07/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2011

19

Thông tư 04-LB/NH/TC-1975 về việc thanh toán công nợ dây dưa trong các Tổ chức kinh tế Quốc doanh, cơ quan Nhà nước, đơn vị Bộ đội do Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước ban hành

thanh lý, xử lý tài sản đã ban hành : quyết định số 127-CP ngày 5-8-1968, số 107-CP ngày 7-5-1974 của Hội đồng Chính phủ, Chỉ thị số 50-TTg ngày 15-6-1968 của Thủ tướng Chính phủ, thông tư số 16-TC/NH ngày 8-5-1971 của liên Bộ Tài chính-Ngân hàng, thông tư số 27-TT/LB ngày 10-12-1964 của liên Bộ Tài chính – Ngân hàng – Nội thương, v.v… Thông

Ban hành: 15/06/1975

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

20

Quyết định 821/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

hộ tịch 2014 v� c�c văn bản hướng dẫn thi h�nh. Ch� th�ch: (1) Số hồ sơ TTHC (tr�n Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục h�nh ch�nh) của thủ tục h�nh ch�nh bị hủy bỏ, b�i bỏ. (2) T�n, số, k� hiệu, ng�y th�ng năm ban h�nh v� tr�ch yếu của văn bản quy phạm ph�p luật quy định việc bổ sung, hủy bỏ, b�i bỏ thủ tục h�nh

Ban hành: 13/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7