Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" hướng dẫn số 11-HD/BTCTW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 126886 văn bản

1

Hướng dẫn 11/HD-BTCTW về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 11/HD-BTCTW Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2012 HƯỚNG DẪN VỀ KIỂM ĐIỂM, TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH THEO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI

Ban hành: 14/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

2

Hướng dẫn 09-HD/BTCTW năm 2017 nghiệp vụ công tác đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

nay) thì phải được cấp ủy có thẩm quyền kết luận theo quy định tại Điều 12 Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 03-5-2007 của Bộ Chính trị “Quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Điều 1, Chương I Mục III Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW, ngày 24-10-2007 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Sau khi

Ban hành: 05/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

3

Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn 15-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

QUẢN LÝ NÊU TẠI HƯỚNG DẪN SỐ 15-HD/BTCTW NGÀY 5-11-2012 CỦA BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về việc giao Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, đánh giá lại các quy chế, quy định về công tác cán bộ để sửa đổi, bổ sung bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ

Ban hành: 24/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2017

4

Hướng dẫn 07/HD-BTCTW năm 2017 về xếp lương đối với người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty có vốn nhà nước chi phối do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 07-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CHUYÊN TRÁCH CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN

Ban hành: 05/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2017

5

Hướng dẫn 05-HD/BTCTW năm 2016 thực hiện Nghị định 26/2015/NĐ-CP đối với cán bộ chuyên trách công tác ở mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội không đủ điều kiện tái cử về tuổi do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 05-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016 HƯỚNG DẪN VỀ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2015/NĐ-CP NGÀY 09-3-2015 CỦA CHÍNH PHỦ

Ban hành: 14/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

6

Hướng dẫn 02-HD/BTCTW năm 2016 bổ sung về độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 02-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2016 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VỀ ĐỘ TUỔI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI

Ban hành: 04/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2016

7

Hướng dẫn 38-HD/BTCTW năm 2016 công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 38-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2016 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN

Ban hành: 31/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2016

8

Hướng dẫn 36/HD-BTCTW bổ sung đối tượng được thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Số: 36-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ

Ban hành: 30/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

9

Hướng dẫn 37-HD/BTCTW năm 2015 nội dung trong tuyển dụng công, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 37-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2015 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CƠ QUAN ĐẢNG,

Ban hành: 04/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2017

Ban hành: 24/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2015

11

Hướng dẫn 27-HD/BTCTW năm 2014 về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

sở đảng, đảng viên hằng năm gửi về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 01/3 năm sau. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW, ngày 04 tháng 11 năm 2013 việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 11 tháng 10 năm 2011 về đánh

Ban hành: 25/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2014

12

Hướng dẫn 28-HD/BTCTW năm 2014 về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 28-HD/BTCTW Hà Nội , ngày 10 tháng 10 năm 2014 HƯỚNG DẪN VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ CƠ QUAN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Thực

Ban hành: 10/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2014

13

Hướng dẫn 26-HD/BTCTW năm 2014 về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

hiện đầy đủ các bước theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 5/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương với những điểm chú ý như sau: - Căn cứ vào tiêu chuẩn, độ tuổi tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được quy định tại Chỉ thị 36-CT/TW và Hướng dẫn này để rà soát, bổ sung quy hoạch; có sự tính toán về nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới và phương

Ban hành: 18/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2014

14

Hướng dẫn 25-HD/BTCTW năm 2015 thực hiện chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể đối với cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra đảng các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 25-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2014 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG

Ban hành: 24/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2015

15

Hướng dẫn 22-HD/BTCTW năm 2013 kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết về xây dựng Đảng do Ban Tổ chức ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 22-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013 HƯỚNG DẪN VIỆC KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH NĂM 2013 GẮN VỚI THỰC HIỆN NGHỊ

Ban hành: 04/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2013

16

Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2013 xây dựng mô hình tổ chức đảng ở khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 21-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2013 HƯỚNG DẪN VIỆC XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC ĐẢNG Ở KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU

Ban hành: 17/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2013

17

Hướng dẫn 17-HD/BTCTW năm 2013 thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 17-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2013 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM VIỆC KẾT NẠP NHỮNG NGƯỜI LÀ CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỦ TIÊU CHUẨN VÀO

Ban hành: 30/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

18

Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về sinh hoạt chi bộ do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 09-HD/BTCTW Ngày 02 tháng 3 năm 2012 HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư

Ban hành: 02/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2012

19

Hướng dẫn 15-HD/BTCTW về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết 42-NQ/TW và Kết luận 24-KL/TW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 15-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012 HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THEO TINH THẦN NGHỊ

Ban hành: 05/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2012

20

Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2012 về nghiệp vụ công tác đảng viên và lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 12-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2012 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN VÀ LẬP BIỂU THỐNG KÊ CƠ

Ban hành: 17/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status