Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" bao cao so ket thanh tra nhan dan truong tieu hoc "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 52079 văn bản

1

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX do Quốc hội ban hành

2- Pháp lệnh về du lịch; 3- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh hợp đồng kinh tế; 4- Pháp lệnh trọng tài thương mại; 5- Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); 6- Pháp lệnh về tổ chức giám sát của nhân dân; 7- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước

Ban hành: 28/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

2

Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật - SPS

trường của các Thành viên. Trong trường hợp một Thành viên không áp dụng một tiêu chuẩn, hướng dẫn hay khuyến nghị quốc tế làm điều kiện cho hàng nhập khẩu, Thành viên đó phải chỉ ra nguyên nhân và đặc biệt là họ có coi tiêu chuẩn đó là chưa đủ để đạt được mức bảo vệ động-thực vật phù hợp hay không. Nếu một Thành viên xem xét lại quan điểm của mình,

Ban hành: 10/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

3

Quyết định 39/2016/QĐ-UBND năm 2016 Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở và ngang sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ CÁC TỔ CHỨC THUỘC THANH TRA TỈNH; CHÁNH THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA SỞ VÀ NGANG SỞ; CHÁNH THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ KON TUM THUỘC TỈNH KON TUM (Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Chương I

Ban hành: 28/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2016

4

Báo cáo 1270/BC-TCTTTg về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ năm 2017

cơ quan, địa phương (178 bộ, cơ quan, địa phương) còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra dẫn đến việc cập nhật còn mang tính đối phó, chưa phản ánh đúng kết quả thực hiện... 3. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém: a) Nguyên nhân khách quan - Một số nhiệm vụ giao phức tạp, khó, đòi hỏi phải

Ban hành: 27/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2018

5

Kết luận 48/KL-TTr năm 2016 về thanh tra công tác tổ chức cán bộ năm học 2015-2016 của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình

phân công giảng dạy đúng quy định. Hiệu trưởng các trường trực thuộc, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở GDĐT căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện Kết luận thanh tra./. Nơi nhận: - Giám đốc Sở (để báo cáo); - Các PGĐ (để báo cáo); - Các

Ban hành: 11/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

6

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND về quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

10/TT-TTr ngày 24/6/2016; của Giám đốc Sở Nội vụ, tại Văn bản số 492/SNV-CBCC ngày 09/6/2016 và báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, tại Văn bản số 78/BC-STP ngày 14/6/2016, về việc quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2016

7

Quyết định 105/2017/QĐ-UBND về quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Cao QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC THANH TRA TỈNH; CHÁNH THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA SỞ, BAN, NGÀNH; CHÁNH THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2018

8

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

trước đây mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo Quy định này thì Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để, công chức được đào tạo bồi dưỡng hoàn thiện tiêu chuẩn theo quy định. 2. Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân

Ban hành: 05/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2016

9

Quyết định 41/2016/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

nghị về Thanh tra tỉnh để nghiên cứu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định này cho phù hợp. 2. Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm trước khi văn bản này có hiệu lực nhưng chưa đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học thì các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và bố

Ban hành: 10/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

10

Quyết định 99/2017/QĐ-UBND về quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lưu Xuân Vĩnh QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC THANH TRA TỈNH; CHÁNH THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN (Ban hành kèm theo Quyết định số

Ban hành: 13/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2017

11

Báo cáo 98/BC-UBND năm 2015 sơ kết 05 năm thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020, tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/BC-UBND Thanh Hóa, ngày 17 tháng 11 năm 2015 BÁO CÁO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT

Ban hành: 17/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2016

12

Thông tư 25/2016/TT-BTNMT hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhậnsở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhậnsở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2016

13

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

hiện 1. Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện đúng Quy định này. Thực hiện công tác quy hoạch và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức đảm bảo các tiêu chuẩn chức danh trước khi bổ nhiệm công chức. 2. Đối với trường hợp

Ban hành: 22/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2015

14

Báo cáo 183/BC-UBND năm 2016 sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 thành phố Hải Phòng

nghiệp nhất là các doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố. - Công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong việc ban hành các cơ chế chính sách liên quan đến phát triển nhân lực chưa đạt kết quả như mong muốn. Chưa giao đầy đủ quyền tự chủ về tuyển dụng đội ngũ giảng viên cho các trường đại học, cao đẳng công lập đảm bảo số lượng, chất

Ban hành: 15/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

15

Báo cáo 1256/BC-TTCP năm 2013 Kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng việc thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 do Thanh tra Chính phủ ban hành

tình hình thực hiện Đề án không theo biểu mẫu như hướng dẫn (04 biểu); Một số địa phương chỉ gửi Kết luận thanh tra; không gửi tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra; cá biệt có tỉnh báo cáo kết quả thanh tra quá chậm (Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Trị) riêng tỉnh Quảng Trị nhiều chỉ tiêu theo yêu cầu cần báo cáo không

Ban hành: 05/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2013

16

Kế hoạch 02/KH-HĐND năm 2016 tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân về báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai - Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, Khóa XVII

trực HĐND tỉnh xây dựng Kế hoạch, Đề cương TXCT gửi các Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND tỉnh như sau: 1. Thành phần đi tiếp xúc cử tri: - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII (thực hiện theo sự phân công của tổ trưởng tổ đại biểu) 2. Nội dung tiếp xúc cử tri: - Báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ Hai - HĐND tỉnh khóa XVII-

Ban hành: 25/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

17

Thông báo 22/TB-UBDT năm 2016 kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tại cuộc họp về kế hoạch tiếp nhận và tổ chức công bố kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành

trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số từ các Bộ, ngành và các địa phương. 2. Giao Trung tâm thông tin: - Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và Trung tâm Tin học của Tổng cục Thống kê xây dựng phương án tiếp nhận kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số từ Tổng cục Thống kê, báo cáo Lãnh đạo

Ban hành: 24/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2016

18

Quyết định 62/2015/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng

điều động các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh theo đúng quy định của pháp luật và quyết định này. 2. Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc có trách nhiệm: a) Tiến hành rà soát lại tiêu chuẩn của Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh

Ban hành: 26/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2015

19

Kết luận 282/KL-TTrB năm 2016 thực hiện các quy định của pháp luật về y tế trường học tại tỉnh Phú Thọ do Thanh tra Bộ Y tế ban hành

LUẬT VỀ Y TẾ TRƯỜNG HỌC TẠI TỈNH PHÚ THỌ Thực hiện Quyết định số 195/QĐ-TTrB ngày 02/10/2015 của Chánh Thanh tra Bộ Y tế về thanh tra việc thực hiện các quy định về y tế trường học tại tỉnh Phú Thọ, trong tháng 10 năm 2015 Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại tỉnh Phú Thọ. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 10/12/2015 của Trưởng

Ban hành: 25/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2016

20

Thông báo 47/TB-BGDĐT năm 2017 kết luận của Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng tại Hội nghị thanh tra giáo dục toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

trong công tác thanh tra. 2. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự làm công tác thanh tra. Các sở giáo dục và đào tạo (GDĐT) đảm bảo số lượng, chất lượng đội ngũ Thanh tra Sở để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm kiện toàn tổ chức thanh tra theo quy định tại Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày

Ban hành: 23/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status