Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 102760 văn bản

181

Chỉ thị 02/CT-UBND về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năm 2018 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

hành chính, đẩy nhanh quá trình xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. 5. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2017 và Kế hoạch số 6096/KH-UBND ngày 05 tháng 10 năm

Ban hành: 05/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2018

182

Quyết định 2366/QĐ-BHXH năm 2018 về Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm hội do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

- Các Phó Tổng Giám đốc; - Lưu: VT, CNTT(03). TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Minh QUY CHẾ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU TẬP TRUNG NGÀNH BẢO HIỂM HỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 2366/QĐ-BHXH ngày 28/112018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm hội Việt

Ban hành: 28/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

183

Kế hoạch 4270/KH-UBND năm 2020 triển khai Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Trị

quan, đơn vị mình và đưa Hệ thống vào khai thác, sử dụng đúng tiến độ, đúng quy định, hiệu quả cao và xem đây là một trong những chỉ tiêu thi đua năm 2020. 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì thực hiện những nội dung nội dung nêu tại B.II ở trên; Giám sát chất lượng các số liệu kinh tế hội tổng hợp được nhập trên Hệ thống thông tin báo

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

184

Chỉ thị 01/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội và ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2015,Thành phố Hồ Chí Minh,Phát triển kinh tế hội,Phát triển ngân sách,Phát triển ngân sách thành phố HCM,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2015

185

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

05/2018/QD-UBND,Quyết định 05 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế Tổ chức hoạt động,Tổ chức hoạt động,Quy định tổ chức hoạt động ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2018

186

Quyết định 94/QĐ-TANDTC về Kế hoạch triển khai Dự án "Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam” năm 2019 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

94/QD-TANDTC,Quyết định 94 2019,Tòa án nhân dân tối cao,Chỉ đạo triển khai dự án ,Triển khai dự án,Công khai minh bạch,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/QĐ-TANDTC

Ban hành: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

187

Kế hoạch 5386/KH-UBND năm 2015 về triển khai Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản thi hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

5386/KH-UBND,Thành phố Hồ Chí Minh,Luật Bảo vệ môi trường,Triển khai Luật Bảo vệ môi trường,Văn bản thi hành Luật môi trường,Bảo vệ môi trường Hồ Chí Minh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

188

Quyết định 2665/QĐ-BHXH năm 2018 công bố công khai dự toán chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm hội do ngân sách nhà nước đảm bảo năm 2019 do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

2665/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM HỘI DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO NĂM 2019 TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng,

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2019

189

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2017 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - hội năm 2018 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

khai quyết liệt xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. 2. Các chỉ tiêu chủ yếu (1) Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 8,3 - 8,5%. (2) Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP trên

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2018

190

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

03/2018/QD-UBND,Quyết định 03 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng Lao động Thương binh hội,Quy chế tổ chức,Quy chế Tổ chức hoạt động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2018

191

Quyết định 1246/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

thành phố Hồ Chí Minh) Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm 2019 theo các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ

Ban hành: 30/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2019

192

Kế hoạch 270/KH-BCĐ về triển khai công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2018

của địa phương mình. V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 1. Sở Tài nguyên và Môi trường - Công bố công khai quy hoạch khai thác cát tại Ủy ban nhân dân các ven sông có mỏ cát. Phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các huyện, tổ chức xác định mốc giới các mỏ cát được cấp phép có sự chứng kiến của người dân trong khu vực và các cơ quan liên quan.

Ban hành: 19/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2018

193

Quyết định 1223/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường mặt hàng Lương thực, thực phẩm thiết yếu; mặt hàng phục vụ Mùa khai giảng; mặt hàng Sữa năm 2019 - Tết Canh Tý năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

bàn thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Chương trình) triển khai để đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa, bình ổn thị trường và góp phần thực hiện công tác an sinh hội; đồng thời, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. - Chương trình triển khai thực hiện theo hướng hội hóa, khai thác tối đa tiềm

Ban hành: 28/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

194

Quyết định 143/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hợp tác dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 - 2020

nhiệm vụ của đơn vị mình cụ thể như sau: a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối với các sở, ngành có liên quan, Liên minh Hợp tác tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện: - Tuyên truyền và triển khai thực hiện Đề án này; - Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển

Ban hành: 19/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

195

Quyết định 4440/QĐ-UBND năm 2017 về tổ chức triển khai giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đồng Nai

thiết chế văn hóa tại khu công nghiệp. Thực hiện nghiêm quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Thu hút người lao động tham gia bảo hiểm hội, khắc phục tình trạng nợ đọng, nâng cao hiệu quả quản lý quỹ, bảo đảm công khai, minh bạch, bền vững. Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai các Đề án, Chương trình Cấp nước sạch vệ sinh

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2018

196

Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp hội giai đoạn 2016-2020 tỉnh An Giang

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRỢ GIÚP HỘI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TỈNH AN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2018

197

Quyết định 4764/QĐ-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Thành phố Thủ Đức và các đơn vị hành chính phường sau sắp xếp, sáp nhập chính

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

198

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội quận - huyện do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05/2018/QD-UBND,Quyết định 05 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế mẫu,Tổ chức và hoạt động,Phòng Lao động Thương binh hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2018

199

Hướng dẫn 1383/HD-BYT năm 2017 về triển khai mô hình điểm tại 26 trạm y tế giai đoạn 2018-2020 do Bộ Y tế ban hành

năm 2017 HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI MÔ HÌNH ĐIỂM TẠI 26 TRẠM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 Để thực hiện quan điểm, giải pháp về tăng cường y tế cơ sở theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

Ban hành: 19/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

200

Chương trình 05/CTr-UBND năm 2021 về triển khai Nghị quyết 39/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hà Giang ban hành

huyện Vị Xuyên và Hùng An, huyện Bắc Quang lên đô thị loại V. - Đẩy mạnh việc lập, triển khai các quy hoạch xây dựng đảm bảo chất lượng đối với quy hoạch chung 06 đô thị (thị trấn Đồng Văn, thị trấn Mèo Vạc, thị trấn Tam Sơn, thị trấn Yên Minh, thị trấn Việt Quang, thị trấn Cốc Pài), quy hoạch phân khu đô thị đối với thành phố Hà Giang, quy

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17