Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA HO NAI 1 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 177131 văn bản

121

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2019 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Đồng Nai

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2019,Tỉnh Đồng Nai,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-UBND Đồng Nai, ngày 15 tháng 8 năm

Ban hành: 15/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2019

122

Kế hoạch 4644/KH-UBND năm 2021 về hành động vì trẻ em tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030

hoạch này. II. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu tổng quát Bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế - hội; tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu vì sự phát triển bền vững. 2. Mục tiêu

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

123

Nghị quyết 25/2016/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 149/2014/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020

149/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020, với nội dung cụ thể như sau: 1. Sửa đổi Khoản 2 như sau: Ủy ban nhân dân các huyện, thị Long Khánh thực hiện việc đầu tư xây dựng, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn

Ban hành: 14/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2016

124

Nghị quyết 198/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau: 1. Phạm vi điều

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

125

Quyết định 2780/QĐ-UBND năm 2016 về công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bdàn tỉnh Đồng Nai

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận các : Phước Bình, Tân Hiệp huyện Long Thành; Bàu Hàm, Bình Minh, Hố Nai 3 huyện Trảng Bom. Điều 2. Mỗi nêu trên được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng: 1. Bằng công nhận “ đạt chuẩn nông thôn mới”; 2. Bằng khen đột xuất và thưởng công trình trị giá 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng). Nguồn

Ban hành: 29/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

126

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

03/2018/QD-UBND,Quyết định 03 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế Tổ chức hoạt động,Quy chế tổ chức,Tổ chức hoạt động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2018

127

Quyết định 558/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025

xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Theo quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. III. Nội dung Chương trình 1. Nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp nông thôn a) Tổ chức

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

128

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy cấp theo Đề án 02-ĐA/TU và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy cấp theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

129

Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

hồi có trách nhiệm xác nhận nhân khẩu theo Mẫu số 03 Phụ lục kèm theo Quy định này. Đối với những trường hợp còn lại, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xác định nhân khẩu theo sổ hộ khẩu do người bị thu hồi đất cung cấp. Điều 10. Thẩm tra nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp 1. Trong thời hạn không quá 07 (bảy)

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2019

130

Quyết định 1226/QĐ-UBND năm 2019 về "Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an từ nay đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an ; Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 808/TTr-CAT-TM ngày 20 tháng 5 năm 2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an từ nay đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Điều 2. Giao Công

Ban hành: 31/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

131

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3315/TTr-SNN ngày 23/8/2019. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành: 25/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

132

Thông tư 08/2019/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

ban hành Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000. Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000. Điều 2. Thông tư này

Ban hành: 05/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2019

133

Quyết định 283/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu A Khu Phim trường kết hợp Du lịch sinh thái - Trảng cỏ Bù Lạch, Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU A KHU PHIM TRƯỜNG KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI - TRẢNG CÓ BÙ LẠCH ĐỒNG NAI, HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ

Ban hành: 03/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2016

134

Quyết định 2641/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị

Ban hành: 23/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

135

Quyết định 5047/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

9 Trụ sở công an xã Hố Nai 3 CAN Hố Nai 3 0,15 3. Đất khu công nghiệp 10 KCN Sông Mây giai đoạn 1 SKK Hố Nai 3, Bắc Sơn

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

136

Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quy định lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau: 1. Phạm vi điều chỉnh Lệ phí đăng ký kinh doanh là khoản thu đối với hộ kinh doanh; hợp tác (bao gồm: Hợp tác , liên hiệp hợp tác

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

137

Quyết định 5051/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

5051/QD-UBND,Quyết định 5051 2020,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Xuân Lộc,Kế hoạch sử dụng đất huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

138

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2021,Tỉnh Đồng Nai,Phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Đồng Nai,Phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ tỉnh Đồng Nai,Sản xuất nông nghiệp hữu cơ tỉnh Đồng Nai 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

139

Quyết định 4805/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền của ngành Lao động - Thương binh và hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

4805/QD-UBND,Quyết định 4805 2020,Tỉnh Đồng Nai,Thủ tục hành chính hỗ trợ người dân do Covid-19,Công bố thủ tục hành chính ngành Lao động,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

140

Quyết định 5050/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

1,63 8. Đất ở tại nông thôn 37 Giao đất ở cho hộ gia đình cá nhân ONT Sông Ray 0,20 38 Khu tái định cư Xuân Quế ONT

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242