Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 3/11/2011 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10668 văn bản

1

Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 34/2008/NĐ-CP và 46/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày    tháng     năm ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU (ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) MẪU SỐ 3: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung. TÊN

Ban hành: 03/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2011

Ban hành: 25/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2016

3

Thông tư 31/2015/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ

Ban hành: 31/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2015

4

Thông tư 11/2011/TT-BLĐTBXH về quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề các nghề thuộc nhóm nghề công nghệ kỹ thuật do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2011/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2011 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ

Ban hành: 26/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2011

5

Thông tư 31/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ cấp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

hành kèm theo Thông tư số 31/2010/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) SỐ TT CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG KHÓA HỌC PHÂN BỔ THỜI GIAN TRONG CÁC KHÓA HỌC Khóa học 3 tháng Dưới 12 tháng 1

Ban hành: 08/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2010

6

Thông tư 31/2011/TT-BCT quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 31/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2011 THÔNG QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN ĐIỆN THEO THÔNG SỐ ĐẦU VÀO CƠ

Ban hành: 19/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2011

7

Thông tư 31/2011/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2011/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2011 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Ban hành: 31/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2011

8

Thông tư 30/2011/TT-BLĐTBXH về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2011/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011 THÔNG TƯ BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU

Ban hành: 24/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2011

9

Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 31/2011/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2011 THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG

Ban hành: 08/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2011

10

Thông tư 31/2011/TT-BYT hướng dẫn danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại cơ sở khám, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 31/2011/TT-BYT Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2011 THÔNG TƯ BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DANH MỤC THUỐC CHỦ YẾU SỬ DỤNG TẠI CÁC

Ban hành: 11/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2011

11

Thông tư 41/2011/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 37/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

pháp); - Công báo; - Website Chính phủ, Website Bộ LĐTBXH; - Lưu: VT, Cục ATLĐ (3). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Hồng Lĩnh PHỤ LỤC I MẪU THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2011

12

Thông tư 31/2011/TT-BKHCN hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức đánh giá, định giá công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2011/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC

Ban hành: 15/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2012

13

Thông tư 42/2011/TT-BLĐTBXH quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề do Bộ Lao động - Lao động và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 42/2011/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH THỰC

Ban hành: 29/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2012

14

Thông tư 31/2011/TT-NHNN quy định về kiểm tra và xử lý văn bản pháp luật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 31/2011/TT-NHNN Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2011 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN

Ban hành: 30/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2011

15

Thông tư 34/2011/TT-BLĐTBXH bổ sung điểm c khoản 2 mục II Thông tư 27/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2011/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011 THÔNG TƯ BỔ SUNG ĐIỂM C KHOẢN 2 MỤC

Ban hành: 24/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2011

16

Thông tư 31/2011/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT, ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) BẢN ĐĂNG KÝ THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CƠ GIỚI NHẬP KHẨU (Specification sheet of imported motor vehicle) 1. THÔNG TIN CHUNG (General information) 1.1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu (Importer) : 1.2. Địa chỉ (Address) : 1.3. Người

Ban hành: 15/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2011

17

Thông tư 35/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 35/2011/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2011 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA,

Ban hành: 28/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2011

18

Thông tư 25/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, cấp nghề làm việc trong doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2011/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2011 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI

Ban hành: 26/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2011

19

Thông tư 29/2011/TT-BLĐTBXH quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

nghề thứ nhất; (10) Trong trường hợp, có đăng ký hoạt động dạy nghề tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thì cũng phải báo cáo lần lượt các nghề đăng ký; (11) Quyền hạn, chức vụ của người ký. PHỤ LỤC 3 MẪU BÁO CÁO THỰC TRẠNG (DÀNH CHO CƠ SỞ GIÁO DỤC, DOANH NGHIỆP) (Ban hành kèm theo Thông tư số ……./2011/TT-BLĐTBXH ngày

Ban hành: 24/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2011

20

Thông tư 32/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2011/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH KỸ

Ban hành: 14/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status