Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Thông tư 134 Thuế TNDN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 30 văn bản

1

Thông tư 134/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 134/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2009

2

Thông tư 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 24/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có bảng kê (theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh. b) Trường hợp cơ sở kinh doanh thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với

Ban hành: 23/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2007

3

Thông tư 197/2009/TT-BTC bổ sung Thông tư 134/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam như sau: Điều 1. Bổ sung Mục IV vào Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC như sau: “IV. Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế. Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nếu đáp

Ban hành: 09/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2009

4

Thông tư 100/1998/TT-BTC hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do Bộ Tài Chính ban hành

chính hướng dẫn kế toán thuế GTGT và thuế TNDN như sau: A. HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN THUẾ GTGT I. NGUYÊN TẮC CHUNG 1. Cơ sở kinh doanh phải tổ chức kế toán thuế GTGT theo quy định của chế độ kế toán hiện hành và quy định tại Thông tư này. 2. Cơ sở kinh doanh thực hiện Luật thuế GTGT, doanh thu bán hàng, thu nhập hoạt động tài chính,

Ban hành: 15/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

5

Thông tư 60/2012/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Nam. Người nộp thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 Chương I Thông tư này có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT, thuế TNDN hướng dẫn tại Mục 3 Chương II Thông tư này trước khi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài. Điều 3. Các loại thuế áp dụng 1. Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh

Ban hành: 12/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2012

6

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

nghiệp nhỏ và vừa. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Thông tư này áp

Ban hành: 26/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2016

7

Thông tư 209/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ đầu phát triển địa phương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

toán và các Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp (nếu có). Điều 2. Phạm vi Điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của Quỹ đối với ngân sách Nhà nước. Điều 3. Tài Khoản kế toán 1. Quỹ thực hiện tài Khoản

Ban hành: 28/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2016

8

Thông tư 03/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2013/TT-NHNN Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013   THÔNG QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN

Ban hành: 28/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2013

9

Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2016/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU THIẾT KẾ, CUNG CẤP HÀNG

Ban hành: 26/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2016

10

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

thay đổi từ một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán này sang một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán khác chỉ được thực hiện tại thời điểm bắt đầu niên độ kế toán mới. Doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán chậm nhất là sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán. Điều 8.

Ban hành: 22/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2015

11

Thông tư 177/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

gốc, bao gồm giá mua cộng (+) các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đầu (nếu có) như: Chi phí giao dịch, môi giới, cung cấp thông tin, vấn, lệ phí, thuế và phí ngân hàng... c) Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản đầu nắm giữ đến ngày đáo hạn theo từng kỳ hạn, từng đối tượng, từng số lượng. d) Đơn vị phải hạch toán

Ban hành: 12/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2016

12

Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12, Nghị định 124/2008/NĐ-CP, 122/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

(kỳ tính thuế năm chuyển đổi 2012 kê khai nộp thuế theo mức thuế suất phổ thông) thì doanh nghiệp được giảm 50% thuế TNDN năm tài chính 2012 (từ 1/4/2012 đến 31/3/2013) và năm tài chính 2013 (từ 1/4/2013 đến 31/3/2014). 5. Đơn vị sự nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà

Ban hành: 27/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2012

13

Thông tư 49/2014/TT-NHNN sửa đổi Chế độ báo cáo tài chính đối với tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN và Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

chính cho Cơ quan tài chính, Cơ quan thuế, Cơ quan thống kê được thực hiện theo quy định pháp luật khác có liên quan và theo hướng dẫn của các cơ quan đó. 4. Quy trình nộp báo cáo trong nội bộ TCTD do TCTD hướng dẫn. 5. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước thay đổi hệ thống mạng truyền tin làm thay đổi quy trình gửi và nhận báo cáo điện tử quy

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

14

Thông tư 130/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và Nghị định 124/2008/NĐ-CP thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này)  kèm theo các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh. b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm kinh doanh không có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo

Ban hành: 26/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2009

15

Thông tư 125/2011/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ do Bộ Tài chính ban hành

ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp. Phải thu hoạt động nghiệp vụ (Mã số 134) Phản ánh các khoản phải thu của Quỹ ĐTCK, Công ty ĐTCK về chi phí quản lý hoạt động, phải thu nhà đầu ủy thác về phí quản lý danh mục đầu chứng khoán, phải thu phí thưởng hoạt động, phải thu

Ban hành: 05/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2011

16

Thông tư 83/2011/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

cần chú ý những chế độ, chính sách thu mới được ban hành sửa đổi, bổ sung thêm như sau: a) Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 151/2010/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị

Ban hành: 16/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2011

17

Thông tư 49/2009/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với quỹ đầu phát triển địa phương do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 49/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2009 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUỸ ĐẦU PHÁT TRIỂN ĐỊA

Ban hành: 12/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2009

18

Thông tư 60/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và Nghị định 85/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành

kinh doanh không thường xuyên. - Khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ từ tiền hoa hồng đại lý theo tháng. 3. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý: Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp

Ban hành: 14/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2007

19

Thông tư 90/2010/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành

vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 197/2009/TT-BTC ngày 9/10/2009 của Bộ Tài chính bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt

Ban hành: 16/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2010

20

Thông tư 56/2008/TT-BTC hướng dẫn kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của nhà nước quy định tại Điều 18 quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - tập đoàn dầu khí Việt Nam kèm theo Nghị định 142/2007/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

tiền thu về các loại hoa hồng dầu, khí (hoa hồng chữ ký, hoa hồng phát hiện, hoa hồng sản xuất ...); d) 30% tiền thu về đọc và sử dụng tài liệu dầu, khí. 2. Người nộp thuế kê khai, nộp các khoản thu quy định tại khoản 1, mục II, phần B Thông tư này cho Cục Thuế quản lý, cụ thể: a) Đối với các khoản thu quy định tại điểm 1(a), điểm

Ban hành: 23/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status