Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TUYEN NGON QUOC TE NHAN QUYEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5855 văn bản

1

Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền (1948)

Điều ước quốc tế Khongso 1948,***,Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1948,Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền,Khongso,Quyền dân sự TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948) LỜI MỞ ĐẦU Xét rằng việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền bình đẳng bất khả chuyển nhượng của tất cả các phần tử trong đại gia đình nhân loại là nền tảng của tự do,

Ban hành: 10/12/1948

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2008

2

Tuyên ngôn về quyền của các dân tộc bản địa, 2007

chối quyền tự quyết của bất cứ dân tộc nào, tuân thủ theo công pháp quốc tế, Tin tưởng rằng việc công nhận các quyền của các dân tộc bản địa trong Tuyên ngôn này sẽ củng cố mối quan hệ hài hòa và hợp tác giữa nhà nước và các dân tộc bản địa, dựa trên các nguyên tắc công bằng, dân chủ, tôn trọng nhân quyền, không phân biệt và tin cậy,

Ban hành: 13/09/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2015

3

Quyết định 498/QĐ-BGTVT năm 2019 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải

cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ GTVT chủ động xây dựng Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện. 7. Vụ Hợp tác quốc tế và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thu thập, xử lý

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

4

Luật Thỏa thuận quốc tế 2020

phủ, chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài, tổ chức quốc tế, cá nhân nước ngoài. 5. Ký kết là hành vi do người có thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền thực hiện, bao gồm ký, thông qua thỏa thuận quốc tế hoặc trao đổi văn kiện tạo thành thỏa thuận quốc tế. 6. Ký là hành vi của người có thẩm

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

5

Quyết định 313/QĐ-VKSTC năm 2018 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

kiểm sát quân sự các cấp thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Điều 2. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Viện kiểm sát nhân dân tối cao gồm: a) Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; b) Chánh Văn phòng được Viện

Ban hành: 04/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2018

6

Quyết định 2029/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt đề cương Đề án Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ thành phố Hải Phòng

cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Đây cũng đồng thời là biện

Ban hành: 07/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2017

7

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND Quy chế Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tàu, ngày 14 tháng 8 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG “NGỌN HẢI ĐĂNG” TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ

Ban hành: 14/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2017

8

Quyết định 130/QĐ-BXD năm 2017 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng

sách mới phải xây dựng kế hoạch phổ biến tuyên truyền phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động đề xuất, phối hợp với Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn và Văn phòng Bộ thông tin tuyên truyền về văn bản, quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách mới ban hành. 5. Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2017

9

Quyết định 952/QĐ-TCHQ năm 2015 sửa đổi nội dung của tuyên ngôn phục vụ khách hàng do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

hệ, phản hồi” của Tuyên ngôn phục vụ khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-TCHQ ngày 09/02/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nhằm tiếp tục đáp ứng yêu cầu về cải cách, hiện đại hóa và thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế trong lĩnh vực hải quan. Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/4/2015. Điều 3. Chánh văn

Ban hành: 03/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2015

10

Quyết định 225/QĐ-TCHQ năm 2011 về Tuyên ngôn phục vụ khách hàng do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

02/2010/QĐ-TTg ngày 15/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” của Tổng cục Hải quan. Điều 2. Quyết định có

Ban hành: 09/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2011

11

Quyết định 22/QĐ-BGDĐT năm 2019 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo

cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, các đơn vị có liên quan và Người phát ngôn của Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như điều 3; - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - Ban Tuyên giáo Trung ương (để

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2019

12

Tuyên ngôn thế giới về đa dạng văn hóa, 2001

các quyền con người và quyền tự do cơ bản trong Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền và các công cụ pháp lý quốc tế được thừa nhận khác như hai Công ước quốc tế năm 1966 liên quan tới các quyền dân sự, chính trị và quyền kinh tế, xã hội, văn hóa; Nhớ lại lời tựa của Hiến chương UNESCO khẳng định rằng “truyền bá văn hóa rộng rãi và giáo dục nhân

Ban hành: 02/11/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2015

13

Quyết định 384/QĐ-UBDT năm 2015 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban Dân tộc

- Kết quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc; - Các lĩnh vực hoạt động khác của Ủy ban Dân tộc mà Lãnh đạo Ủy ban xét thấy cần và cho phép thông báo hoặc cung cấp thông tin với cơ quan báo chí. Điều 5. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường 1. Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền

Ban hành: 10/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

14

Thông tư 48/2014/TT-NHNN quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

báo chí của Ngân hàng Nhà nước gồm: a) Thống đốc; b) Phó Thống đốc phụ trách công tác thông tin tuyên truyền của Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi là Người phát ngôn); c) Người được Thống đốc ủy quyền phát ngôn trong từng trường hợp cụ thể (sau đây gọi là Người được ủy quyền phát ngôn). 2. Cán bộ, công chức, viên chức của Ngân

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2015

15

Quyết định 27/QĐ-BTP năm 2018 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự

thực hiện ủy quyền thì họ, tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của Người được ủy quyền phát ngôn và văn bản ủy quyền phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của Tổng cục, Cục trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền. 5. Cá nhân các đơn vị

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2018

16

Quyết định 4633/QĐ-BNN-VP năm 2017 về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

thời, chính xác để định hướng dư luận; d) Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc thu thập, xử lý thông tin và báo cáo Bộ trưởng, người phát ngôn của Bộ về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài. Điều 10. Quyền và trách nhiệm của Tổng cục trưởng, Cục trưởng trong việc

Ban hành: 14/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2017

17

Quyết định 4331/QĐ-BYT năm 2010 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế

cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 3. Chỉ những người có thẩm quyền phát ngôn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mới được nhân danh Bộ Y tế để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Thông tin do những người này cung cấp là thông tin chính thức về hoạt động của Bộ Y tế. 4. Cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Y

Ban hành: 08/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

18

Quyết định 30/2014/QĐ-UBND về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh Đồng Nai

nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đinh Quốc Thái QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA TỈNH ĐỒNG NAI (Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân

Ban hành: 05/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2014

19

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

biểu Quốc hội tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - Sở Tư Pháp; TT Công báo tỉnh; - Đài PT&TH, Báo Lâm Đồng; - Như điều 3; - Lưu VT, VX2, TKCT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Tiến QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM

Ban hành: 21/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

20

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Luật Ban

Ban hành: 11/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141