Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TONG CUC THUE "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 361-380 trong 45263 văn bản

361

Quyết định 2074/QĐ-TCHQ năm 2017 về xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty Du lịch Vũng Tàu Côn Đảo, là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2074/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÓA NỢ TIỀN THUẾ PHÁT SINH

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

362

Quyết định 3044/QĐ-TCHQ năm 2015 về công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nơi nhận: - Như Điều 5 (để t/hiện); - Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo); - Các đơn vị thuộc Tổng cục (để t/hiện); - Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (để phối hợp); - Lưu: VT, KTSTQ(3b). TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Ngọc Túc

Ban hành: 09/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2015

363

Quyết định 1582/QĐ-TCHQ năm 2015 về công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

TIÊN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết

Ban hành: 09/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

364

Thông báo 503/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng frozen pork softbone do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

phẩm; Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 05012018 ngày 05/01/2018 của Công ty TNHH MTV Thực phẩm Hạ Long, mã số thuế: 0304362097 cung cấp; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Tổng

Ban hành: 26/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2018

365

Quyết định 1785/QĐ-TCHQ về Kế hoạch thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro của ngành Hải quan năm 2018 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1785/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG

Ban hành: 13/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2018

366

Quyết định 3483/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan và Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3483/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

367

Thông báo 8341/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số đối với Ground enhancement material do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

trước số 1382/TB-KĐHQ ngày 16/11/2017. Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp: Tên thương mại: Ground enhancement material # GEM-ST

Ban hành: 22/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2018

368

Quyết định 732/QĐ-TCHQ năm 2017 Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

nghị Tổng cục Hải quan tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, mở rộng việc triển khai thực hiện thanh toán thuế, lệ phí hải quan bằng phương thức điện tử (e-payment) tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong nộp thuế xuất nhập khẩu và lệ phí hải quan. - Rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục thực hiện thanh toán thuế, lệ phí hải quan bằng phương thức

Ban hành: 08/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2017

369

Thông báo 7847/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Phế liệu (lưới đánh cá nylon thải bỏ) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7847/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

Ban hành: 30/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

370

Thông báo 195/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Ốp lưng da Alcantara S8 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

nhánh TP.Hồ Chí Minh, mã số thuế 4601124536 - 001 cung cấp; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp: Tên thương mại: Ốp lưng da Alcantara S8.

Ban hành: 12/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2018

371

Thông báo 7702/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Aquaculture Equipment Roots Blower do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp: Tên thương mại: Aquaculture Equipment Roots Blower Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2017

372

Thông báo 7576/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số Sơn Aclose #7400 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp: Tên thương mại: Sơn Aclose #7400 11BK01 (kat) (export) Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sơn

Ban hành: 17/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2017

373

Thông báo 7578/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số Sơn Aclose do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp: Tên thương mại: Sơn Aclose #7400 NH-813M (KAT) (export) Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sơn

Ban hành: 17/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2017

374

Thông báo 7577/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số Sơn Acrythane do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp: Tên thương mại: Sơn Acrythane TSR-5DX9 Flat Black (export) Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sơn

Ban hành: 17/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2017

375

Thông báo 7579/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số Sơn Aclose do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp: Tên thương mại: Sơn Aclose #7400 11SV14 Bluish silver (export) Tên gọi theo cấu tạo, công

Ban hành: 17/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2017

376

Thông báo 7532/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng 3-oxo-2-phenylbutanamide CAS 4433-77-6 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7532/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

Ban hành: 16/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2017

377

Thông báo 7240/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Ống bảo vệ dây cáp điện xe ô tô bằng Polyeste do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Automotive Việt Nam, mã số thuế: 0400604366; Thông báo kết quả phân tích để phân loại trước số 1238/TB-KĐHQ ngày 10/10/2017 của Cục Kiểm định Hải quan; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức,

Ban hành: 06/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2017

378

Thông báo 7242/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Ống bảo vệ dây cáp điện xe ô tô bằng Polyeste do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Automotive Việt Nam, mã số thuế: 0400604366; Thông báo kết quả phân tích để phân loại trước số 1270/TB-KĐHQ ngày 17/10/2017 của Cục Kiểm định Hải quan; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức,

Ban hành: 06/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2017

379

Thông báo 7237/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Ống bảo vệ dây cáp điện xe ô tô bằng Polyeste do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Automotive Việt Nam, mã số thuế: 0400604366; Thông báo kết quả phân tích để phân loại trước số 1239/TB-KĐHQ ngày 10/10/2017 của Cục Kiểm định Hải quan; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức,

Ban hành: 06/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2017

380

Thông báo 7239/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Ống bảo vệ dây cáp điện xe ô tô bằng Polyeste do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Automotive Việt Nam, mã số thuế: 0400604366; Thông báo kết quả phân tích để phân loại trước số 1271/TB-KĐHQ ngày 17/10/2017 của Cục Kiểm định Hải quan; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức,

Ban hành: 06/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.251.205