Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TONG CUC THUE "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 321-340 trong 45264 văn bản

321

Quyết định 2503/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy trình Giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Việt Nam với các tổ chức phi Chính phủ do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

THUẾ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THEO ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ, THỎA THUẬN GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VỚI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016; Căn cứ Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 ngày

Ban hành: 23/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2018

322

Quyết định 4410/QĐ-TCHQ năm 2016 về công nhận kho ngoại quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

QUAN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014; Căn cứ Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/07/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan; Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015

Ban hành: 21/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2016

323

Quyết định 4281/QĐ-TCHQ năm 2016 về Quy chế Quản lý ấn chỉ Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục ThuếTổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Thông tư số 76/2016/TT-BTC ngày 30/5/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục ThuếTổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Quyết định số 544-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/08/1997 của Bộ

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

324

Quyết định 31/QĐ-TCHQ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế năm 2017 của ngành Hải quan. Trên cơ sở Kế hoạch của Tổng cục nêu trên, các đơn vị thuộc và trực thuộc kịp thời ban hành Kế hoạch thực hiện ở đơn vị mình và triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong đó, cần chú trọng theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

325

Quyết định 489/QĐ-TCHQ năm 2019 về phê duyệt, ban hành Đề án Liêm chính Hải quan giai đoạn 2019-2020 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 489/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT, BAN HÀNH ĐỀ ÁN LIÊM

Ban hành: 15/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

326

Thông báo 5796/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp: Tên thương mại: Giấy nhiệt (Thermal paper)

Ban hành: 22/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

327

Quyết định 1854/QĐ-TCHQ năm 2016 về gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 5 (để thực hiện); - Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo); - Các đơn vị thuộc Tổng cục (để thực hiện); - Cục Thuế tỉnh Hải Dương (để phối hợp); - Lưu: VT, KTSTQ (03b). TỔNG

Ban hành: 24/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

328

Quyết định 110/QĐ-BTC năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế; Xét đề nghị của Tổng

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2019

329

Quyết định 1639/QĐ-TCHQ năm 2016 về công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nơi nhận: - Như điều 5 (để t/hiện); - Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo); - Các đơn vị thuộc Tổng cục (để t/hiện); - Cục Thuế tỉnh Đồng Nai (để phối hợp); - Lưu: VT, KTSTQ(3b). TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Văn Cẩn

Ban hành: 02/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2016

330

Quyết định 1640/QĐ-TCHQ năm 2016 về công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như điều 5 (để t/hiện); - Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo); - Các đơn vị thuộc Tổng cục (để t/hiện); - Cục Thuế TP. Đà Nẵng (để phối hợp); - Lưu: VT, KTSTQ(3b). TỔNG CỤC TRƯỞNG

Ban hành: 02/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2016

Ban hành: 06/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

332

Quyết định 2018/QĐ-TCHQ năm 2016 về công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

thực hiện); - Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo); - Các đơn vị thuộc Tổng cục (để thực hiện); - Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên (để phối hợp); - Lưu: VT, KTSTQ (03 b). TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Văn Cẩn

Ban hành: 06/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

333

Quyết định 2017/QĐ-TCHQ năm 2016 về công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

vị thuộc Tổng cục (để t/hiện); - Cục Thuế tỉnh Bình Dương (để phối hợp); - Lưu: VT, KTSTQ(3b). TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Văn Cẩn

Ban hành: 06/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

334

Quyết định 1986/QĐ-TCHQ năm 2016 về công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để thực hiện); - Cục Thuế tỉnh Hải Dương (để phối hợp); - Lưu: VT, KTSTQ (03b). TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Văn Cẩn

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

335

Quyết định 1917/QĐ-TCHQ năm 2016 về công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để thực hiện); - Cục Thuế tỉnh Hưng Yên (để phối hợp); - Lưu: VT, KTSTQ (03b). TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Văn Cẩn

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

Ban hành: 27/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

337

Quyết định 1916/QĐ-TCHQ năm 2016 về công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

thuộc Tổng cục (để thực hiện); - Cục Thuế tỉnh Hưng Yên (để phối hợp); - Lưu: VT, KTSTQ (03b). TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Văn Cẩn

Ban hành: 27/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

338

Quyết định 1853/QĐ-TCHQ năm 2016 về gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

quan, Cục trưởng cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 5 (để thực hiện); - Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo); - Các đơn vị thuộc Tổng cục (để thực hiện); - Cục Thuế tỉnh Hải Dương (để phối hợp); - Lưu: VT,

Ban hành: 24/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

339

Quyết định 1288/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về quản lý kỹ thuật và quản lý, sử dụng phương tiện thủy ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

đơn vị trực tiếp quản lý tàu thuyền tự tổ chức tập huấn hoặc đăng ký nhu cầu tập huấn với Tổng cục Hải quan. Nội dung đào tạo gồm đào tạo lại, đào tạo nâng cao đầy đủ các nội dung hướng dẫn sử dụng, đào tạo đặc thù (nếu có) cho người sử dụng tàu thuyền. đ) Trình tự, thủ tục thuê đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo theo quy định của pháp luật về

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2019

340

Quyết định 498/QĐ-TCHQ năm 2019 về Quy chế quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 498/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ

Ban hành: 18/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.48.224