Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TONG CUC THUE "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 281-300 trong 45261 văn bản

281

Quyết định số 916/QĐ-TCT về Phương án điều tra thống kê thu nhập, chỉ tiêu của cá nhân, hộ gia đình phục vụ dự án Luật thuế thu nhập cá nhân và thành lập Nhóm chuyên trách điều tra do Tổng cục thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 916/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ

Ban hành: 04/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

282

Quyết định 1322/2004/QĐ-TCT-HTQT ban hành Quy trình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1322/2004/QĐ-TCT-HTQT Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THANH TRA, KIỂM TRA

Ban hành: 30/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

283

Thông tư 54/2005/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 107/2005/QĐ-TTg thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Tổng cục Thuế giai đoạn 2005-2007 do Bộ tài chính ban hành

DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 107/2005/QĐ-TTG NGÀY 16/5/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH THỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHOÁN BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC THUẾ GIAI ĐOẠN 2005 - 2007 Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 30/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

284

Quyết định 29/2003/QĐ-BTC về việc uỷ quyền cho Tổng cục trưởng Tổng cục thuế xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách theo Thông tư 32/2002/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2003 VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CHO TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ XỬ LÝ XOÁ NỢ THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NSNN THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 32/2002/TT-BTC NGÀY 10/4/2002 CỦA BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan

Ban hành: 17/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2010

285

Thông tư 82/2004/TT-BTC sửa đổi Thông tư 114/2002/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 114/2002/QĐ-TTg về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế do Bộ Tài chính ban hành

BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 114/2002/TT-BTC NGÀY 19/12/2002 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 114/2002/QĐ-TTG NGÀY 04/9/2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN KHOÁN BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TỔNG CỤC THUẾ Căn cứ Quyết định số 114/2002/QĐ-TTg ngày 04/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí

Ban hành: 16/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

286

Thông tư 114/2002/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 114/2002/QĐ-TTg về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế do Bộ Tài chính ban hành

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 114/2002/QĐ-TTG NGÀY 04/9/2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN KHOÁN BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TỔNG CỤC THUẾ Căn cứ Quyết định số 114/2002/QĐ-TTg ngày 04/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế". Bộ

Ban hành: 19/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

287

Quyết định 70/1999/QĐ-BTC về việc uỷ quyền và phân cấp cho Tổng cục Thuế giải quyết một số vấn đề liên quan đến thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, phụ thu đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 70/1999/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 70/1999/QĐ/BTC NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ VIỆC UỶ QUYỀN VÀ PHÂN CẤP CHO TỔNG CỤC THUẾ GIẢI QUYẾT MỘT

Ban hành: 06/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

288

Quyết định 1919/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1919/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH MIỄN THUẾ

Ban hành: 28/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

289

Quyết định 1925/QĐ-TCHQ năm 2018 về Sổ tay nghiệp vụ Quản lý thuế (tại cấp Chi cục Hải quan) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

THUẾ (TẠI CẤP CHI CỤC HẢI QUAN) CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội; Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội; Căn

Ban hành: 29/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

290

Quyết định 1780/QĐ-TCHQ năm 2016 về Quy trình hoàn thuế, không thu thuế xét giảm thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1780/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH HOÀN THUẾ

Ban hành: 17/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

291

Quyết định 1921/QĐ-TCHQ năm 2018 về quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

PHÂN LOẠI HÀNG HÓA, ÁP DỤNG MỨC THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra,

Ban hành: 28/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2018

292

Quyết định 1503/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

QUẢN LÝ NỢ THUẾ VÀ KHOẢN THU KHÁC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Luật số

Ban hành: 18/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2018

293

Quyết định 3724/QĐ-TCHQ năm 2017 về chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

DOANH HÀNG MIỄN THUẾ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014; Căn cứ Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 01/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2017

294

Quyết định 2501/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, kho bảo thuế; hàng hóa trong kho ngoại quan, kho bảo thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

ĐỊNH DẠNG THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU TRAO ĐỔI GIỮA CƠ QUAN HẢI QUAN VÀ DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHO NGOẠI QUAN, KHO BẢO THUẾ; HÀNG HÓA TRONG KHO NGOẠI QUAN, KHO BẢO THUẾ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Căn cứ Luật Hải quan số

Ban hành: 22/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2018

295

Quyết định 572/QĐ-TCTK năm 2018 về tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2019 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

tại Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - viết gọn là Cục Thống kê cấp tỉnh); - Danh sách doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2018 (do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thuế cấp, Tổng cục Thống kê tổng hợp gửi Cục Thống kê cấp tỉnh); - Danh sách doanh nghiệp thuộc đối tượng và phạm vi

Ban hành: 26/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

296

Quyết định 2173/QĐ-TCHQ năm 2017 về Chuẩn thông điệp dữ liệu, quy trình trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

ĐIỆP DỮ LIỆU, QUY TRÌNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN GIỮA TỔNG CỤC HẢI QUAN VÀ DOANH NGHIỆP KINH DOANH CỬA HÀNG MIỄN THUẾ. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội; Căn cứ Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý

Ban hành: 29/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2017

297

Thông báo 6991/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp: Tên thương mại: Cuộn cảm cố định/Coil. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cuộn cảm cố định kiểu con

Ban hành: 27/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

298

Thông báo 6990/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp: Tên thương mại: Camera gọi cửa JK-DA Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Camera gọi cửa JK-DA

Ban hành: 27/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

299

Thông báo 6989/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp: Tên thương mại: Cuộn cảm cố định/Coil. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cuộn cảm cố

Ban hành: 27/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

300

Thông báo 6694/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

báo KQPT để phân loại trước số 957/TB-KĐHQ ngày 16/8/2017 của Cục Kiểm định Hải quan; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp: Tên thương mại:

Ban hành: 13/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.179.0