Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TONG CUC THUE "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 221-240 trong 45254 văn bản

221

Quyết định 76/2007/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC THUẾ TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài

Ban hành: 28/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2007

222

Quyết định 503/QĐ-TCT năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 503/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Ban hành: 29/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2010

223

Thông tư 85/2011/TT-BTC hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại do Bộ Tài chính ban hành

NƯỚC GIỮA KHO BẠC NHÀ NƯỚC - TỔNG CỤC THUẾ - TỔNG CỤC HẢI QUAN VÀ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Luật Quản lý thuế số

Ban hành: 17/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2011

224

Quyết định 2568/QĐ-TCT năm 2010 về Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ quan thuế các cấp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2568/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN,

Ban hành: 22/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2014

225

Thông tư 59/2011/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục ThuếTổng cục Hải quan giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ Tài chính ban hành

CHẾ ĐỐI VỚI TỔNG CỤC THUẾTỔNG CỤC HẢI QUAN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ Tài chính;

Ban hành: 12/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2011

226

Quyết định 898/QĐ-TCT năm 2010 ban hành Đề án Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, thông đồng của cán bộ, công chức thuế đối với người nộp thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 898/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA,

Ban hành: 18/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2010

227

Quyết định 16/2011/QĐ-TTg thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng Cục thuếTổng cục Hải quan giai đoạn 2011-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

BIÊN CHẾ ĐỐI VỚI TỔNG CỤC THUẾTỔNG CỤC HẢI QUAN GIAI ĐOẠN 2011-2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, QUYẾT

Ban hành: 10/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2011

228

Quyết định 1403/QĐ-TCT năm 2010 ban hành Quy trình phối hợp trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1403 /QĐ-TCT Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH PHỐI HỢP TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Ban hành: 01/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2010

229

Quyết định 899/QĐ-TCT năm 2010 ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ quan thuế các cấp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 899/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN, NHẬN

Ban hành: 18/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2010

230

Quyết định 44/2005/QĐ-TCT-TVQT về Quy trình quản lý ấn chỉ thuế trên mạng máy tính do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44/2005/QĐ-TCT-TVQT Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 44/2005/QĐ-TCT-TVQT NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM

Ban hành: 25/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2012

231

Quyết định số 1443/QĐ-TCT về kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thuộc hệ thống thuế Nhà nước do Tổng cục thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1443/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH V/V KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN

Ban hành: 06/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

232

Quyết định số 1444/QĐ-TCT về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp thuộc Hệ thống thuế Nhà nước do Tổng cục thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1444/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

Ban hành: 06/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

233

Quyết định số 1299/QĐ-TCT về Quy chế kiểm tra kiến thức đối với cán bộ, công chức ngành Thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1299 /QĐ-TCT Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM TRA

Ban hành: 21/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

234

Quyết định 651/QĐ-TCT năm 2010 ban hành hệ thống mẫu biểu xây dựng dự toán và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách trong ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 651/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG MẪU BIỂU XÂY DỰNG DỰ

Ban hành: 22/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2010

235

Quyết định 1788/2004/QĐ-TCT-TTHT ban hành Quy trình thực hiện công tác Tuyên truyền và Hỗ trợ đối tượng nộp thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1788/2004/QĐ-TCT-TTHT Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC

Ban hành: 01/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2012

236

Quyết định 566/QĐ-TCT năm 2010 về tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính về thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 566/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LÀM VIỆC VÀO

Ban hành: 05/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2010

237

Quyết định 3068/QĐ-BTC năm 2010 sửa đổi Quyết định 98/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

14/01/2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỰC THUỘC TỔNG CỤC THUẾ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ - CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ

Ban hành: 23/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2017

Ban hành: 29/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2008

239

Quyết định 1201/TCT/QĐ/TCCB ban hành Quy trình quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1201/TCT/QĐ/TCCB Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1201/TCT/QĐ/TCCB NGÀY 26

Ban hành: 26/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2013

240

Quyết định 04/2006/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04/2006/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THANH TRA TỔNG CỤC THUẾ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định

Ban hành: 10/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.179.0