Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THONG TU 55 QUI DINH VE THE THUC SOAN THAO VAN BAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 247 văn bản

141

Thông tư 38/2014/TT-BGTVT về bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

của Bộ Giao thông vận tải; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam, Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông

Ban hành: 05/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2014

142

Thông tư 68/2015/TT-BTC các chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính; (iii) Duy trì sự cảnh giác đối với các dấu hiệu không tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan của các thành viên trong nhóm thực hiện hợp đồng dịch vụ, và đưa ra biện pháp xử lý phù hợp nếu thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng dịch vụ phát hiện thấy các thành

Ban hành: 08/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2015

143

Thông tư 39/2013/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác liệu khí tượng thủy văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

liệu kèm theo bản thống liệu về Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường để thẩm định và đánh giá chất lượng. Điều 11. Thu nhận, kiểm soát, đánh giá, xếp loại chất lượng và chuyển giao liệu hải văn 1. Thu nhận liệu: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Định mức này. 2. Kiểm soát liệu:

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2013

144

Thông tư 40/2014/TT-BCA hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

định số 77/2009/NĐ-CP; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân; Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phần I QUY ĐỊNH

Ban hành: 23/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2014

145

Thông tư 27/2012/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn trong Quy chuẩn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới. 5.5. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này./. PHỤ LỤC 1 CÁCH TÍNH MỘT SỐ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LÒ ĐỐT CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

146

Thông tư 53/2014/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

21/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia; Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật

Ban hành: 24/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

147

Thông tư 33/2016/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

thì thực hiện như sau: 1. Đối với khối lượng công việc đã thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành về nội dung có liên quan. 2. Đối với khối lượng công việc chưa triển khai thực hiện thì điều chỉnh theo quy định của Thông tư này và trình cấp có

Ban hành: 07/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

148

Thông tư 10/2016/TT-BKHCN quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

gồm: - Các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến độ tin cậy trong thao tác của nhân viên vận hành; - Các tính năng thiết kế cụ thể của hệ thống và thiết bị nhằm nâng cao khả năng thao tác thành công của nhân viên vận hành được quy định tại Mục 6 của Báo cáo PTAT-XD. 5.7. Bảo vệ chống lại mối nguy hại bên trong và bên ngoài Mô tả

Ban hành: 13/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2016

149

Thông tư 07/2015/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

của Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Chương III TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC KIỂM DỊCH THỰC VẬT Điều 8. Tiêu chuẩn chung về phẩm chất 1. Bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những khó

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2016

150

Thông tư 08/2011/TT-BKHĐT quy định nội dung danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

quy định của Thông tư này. Điều 4. Hiệu lực thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012; 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu

Ban hành: 01/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2011

151

Thông tư 27/2014/TT- BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối ăn dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2014/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI MUỐI ĂN DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on state reserve of solar salt Lời nói đầu QCVN 17: 2014/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối ăn dự trữ quốc gia biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 27/

Ban hành: 20/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

152

Thông tư 01/2015/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất. 4. Các định mức quy định tại phần II của Thông tư này là hao phí cho việc thực hiện toàn bộ các bước công việc quan trắc và dự báo tài nguyên nước 5. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các thành phần sau 5.1. Nội dung công việc: gồm các thao tác

Ban hành: 09/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2015

153

Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

thầu, các quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, hướng dẫn của Thông tư này và các hướng dẫn sau: a) Các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng các mốc thời gian cụ thể về thời hạn thanh toán, thời gian bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời hạn trả lời văn bản, thời gian chấm dứt hợp đồng và các trường hợp tương tự. b) Nếu phạm vi và yêu cầu công

Ban hành: 10/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2016

154

Thông tư 48/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý, xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công bố tiêu chuẩn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

mẫu tại phụ lục 3 và 4 ban hành kèm theo Thông tư này); d) Báo cáo quá trình xây dựng dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn; đ) Dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn (bố cục trình bày quy định tại phụ lục 5 và 6 ban hành kèm theo Thông tư này) sau khi đã tiếp thu, hoàn thiện (bao gồm cả văn bản dự thảobản điện tử); Thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn,

Ban hành: 16/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2014

155

Thông tư 13/2016/TT-BKHCN quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

từ các nguồn hợp pháp khác. 2. Kinh phí phải được sử dụng đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả theo dự toán đã được phê duyệt và theo các quy định về quản lý tài chính của Đề án 2395. 3. Nội dung quản lý tài chính của Đề án 2395 được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án 2395 do Bộ Tài chính ban hành.

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2016

156

Thông tư 08/2014/TT-BKHCN quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ phê duyệt dự án đầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

ngoài cần được thực hiện theo Thông số 21/2013/TT-BKHCN ngày 12/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành và tháo dỡ tổ máy điện hạt nhân. 2.2. Đặc điểm kỹ thuật cơ bản Trình bày ngắn gọn (có thể

Ban hành: 26/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2014

157

Thông tư 62/2014/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát chất lượng các kết quả phân tích mẫu địa chất, khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

phân tích mẫu địa chất, khoáng sản. Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát chất lượng các kết quả phân tích mẫu địa chất, khoáng sản. Ký hiệu QCVN 53:2014/BTNMT. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2015 và thay thế Thông tư số 06/2011/TT-BTNMT ngày 29 tháng 01

Ban hành: 09/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

158

Thông tư 21/2015/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

trình và nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ đo các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện. - Đối với các dự án, công trình và nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ ngoài việc áp dụng theo Thông tư này, các cơ quan, tổ chức và cá nhân trực tiếp thực hiện dự án, công trình và nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ phải áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật khác có liên

Ban hành: 22/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

159

Thông tư 72/2011/TT-BGTVT về "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia kiểm tra và chế tạo công ten nơ vận chuyển trên phương tiện vận tải" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định: Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo công ten nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải”; Mã số đăng ký: QCVN 38 :

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2012

160

Thông tư 38/2014/TT-BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Dịch vụ thương mại hàng không; Đặt chỗ bán vé; Cơ điện lạnh thủy sản; Quản trị bán hàng (CĐN) - Nghiệp vụ bán hàng (TCN); Chế biến mủ cao su do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề thuộc nhóm nghề Kinh doanh và quản lý; Dịch vụ vận tải; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Dịch vụ du lịch; Công

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

TVPL:
DMCA.com Protection Status