Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA HA GIANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 25731 văn bản

81

Kế hoạch 443/KH-UBND năm 2017 về phát triển thoát nước đô thị và khu, cụm công nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 443/KH-UBND Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2017 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ

Ban hành: 06/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2018

82

Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chiến lược viễn thám đến 2030, của tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 139/KH-UBND Hà Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2019 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC VIỄN THÁM ĐẾN

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

83

Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2015 triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/KH-UBND Hà Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2015 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH TRÊN

Ban hành: 27/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2015

84

Kế hoạch 119/KH-UBND về tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, huyện) và viên chức tỉnh Hà Giang năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 119/KH-UBND Giang, ngày 11 tháng 4 năm 2019 KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC (CẤP TỈNH, HUYỆN)

Ban hành: 11/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2019

85

Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2016 thông qua Đề án phân loại đô thị loại V đối với thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/NQ-HĐND Hà Giang, ngày 21 tháng 7 năm 2016   NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ LOẠI V ĐỐI VỚI

Ban hành: 21/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

86

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2019/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CHI TRẢ

Ban hành: 02/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2019

87

Quyết định 555/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 do tỉnh Hà Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 555/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT

Ban hành: 02/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2019

88

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2016/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2019/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 27 tháng 02 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 27/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2019

89

Quyết định 986/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Tiên, tỉnh Kiên Giang

ĐẤT NĂM 2019 THÀNH PHỐ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

90

Chỉ thị 2124/CT-UBND về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 do tỉnh Hà Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2124/CT-UBND Giang, ngày 09 tháng 9 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2016

91

Quyết định 2202/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 THỊ XÃ TÂN CHÂU, TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều Luật

Ban hành: 11/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

92

Kế hoạch 120/KH-UBND thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2019 và giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 120/KH-UBND Hà Giang, ngày 16 tháng 4 năm 2019 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐẤU THẦU QUA MẠNG NĂM 2019 VÀ

Ban hành: 16/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2019

93

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1576/2006/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2019/QĐ-UBND Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

94

Quyết định 3022/2013/QĐ-UBND về mức giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3022/2013/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 23 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỨC GIÁ TIÊU THỤ

Ban hành: 23/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2014

95

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2019/QĐ-UBND Giang, ngày 19 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP

Ban hành: 19/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

96

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2664/2011/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành

một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và hội tỉnh Hà Giang tại Tờ trình số 01/TTr-SLĐTBXH ngày 03 tháng 01 năm 2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2664/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2019

97

Quyết định 2919/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

số: 2919/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang) Đơn vị tính: ha Số TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích Diện tích phân theo đơn vị hành chính Thị trấn Vinh Quang Bản Máy

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

98

Quyết định 991/QĐ-UBND năm 2017 công nhận điểm di tích lịch sử văn hóa đền Lảnh Giang, Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Nam là điểm du lịch địa phương

SỬ VĂN HÓA ĐỀN LẢNH GIANG XÃ MỘC NAM, HUYỆN DUY TIÊN LÀ ĐIỂM DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2017

99

Quyết định 839/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 839/QĐ-BXD Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ XÃ HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III

Ban hành: 17/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

100

Quyết định 282/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 282/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 27 tháng 02 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN

Ban hành: 27/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6