Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI TRAN VI THANH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 96288 văn bản

141

Quyết định 2966/QĐ-UBND năm 2020 về công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2019 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

xã, phường, thị trấn đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế. Điều 2. Giao cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục theo dõi, giám sát, duy trì và phát huy thành quả đạt Bộ tiêu chí Quốc gia y tế cho các xã, phường, thị trấn. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

142

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Nội vụ; - Cục KTVBQPPL Bộ Tư pháp; - Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ; - TT.TU, TT.HĐND tỉnh; - CT, các PCT.UBND tỉnh; -

Ban hành: 05/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

143

Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND thông qua phương án đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

2015 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN NÀNG MAU, HUYỆN VỊ THỦY, TỈNH HẬU GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 15 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban

Ban hành: 25/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

144

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã). Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Điều 61 Luật Cán bộ, công chức. 2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan. Điều 3. Số

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

145

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

định về số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã). Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Điều 61 Luật Cán bộ, công chức. 2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2020

146

Quyết định 3186/QĐ-UBND năm 2016 Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công, viên chức trong cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC, TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 04/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2016

147

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; Căn

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

148

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của pháp luật khi các xã, phường, thị trấn có sự điều chỉnh về phân loại đơn vị hành chính. b) Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Quyết định này và Nghị định số

Ban hành: 16/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

149

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

7 năm 2020. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nội

Ban hành: 17/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

150

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 2. Đối tượng áp dụng a) Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. b) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Điều 2. Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn 1.

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

151

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về việc bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

152

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hoá”; Thôn, xóm, bản, làng, khối văn hoá; “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”; Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

sau: a) Phường thuộc thành phố, thị xã: Đạt từ 90 điểm trở lên; b) Thị trấn thuộc các huyện đồng bằng: Đạt từ 80 điểm trở lên; c) Thị trấn thuộc các huyện miền núi: Đạt từ 70 điểm trở lên. Điều 8. Thang điểm, cách chấm điểm để xét công nhận Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 1. Thang điểm tối đa để xét công

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

153

Nghị quyết 274/NQ-HĐND năm 2020 về đổi tên thôn (bản), tổ dân phố (tiểu khu) tại các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

274/NQ-HDND,Nghị quyết 274 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Đổi tên thôn tổ dân phố tại các xã thuộc Thanh Hóa,Đổi tên thôn tổ dân phố tại phường thuộc Thanh Hóa,Đổi tên thôn tổ dân phố tại thị trấn thuộc Thanh Hóa,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

154

Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2018 về thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã và xã, phường, thị trấn của 07 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Chính phủ ban hành

19/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ VÀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CỦA 07 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ

Ban hành: 23/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

155

Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2019 về hỗ trợ cán bộ, công chức; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau nhập đơn vị hành chính xã, thị trấn và sau khi bố trí, sắp xếp số lượng, chức danh theo Nghị quyết thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP do tỉnh Tuyên Quang ban hành

NGHỊ QUYẾT HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC; NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ DÔI DƯ SAU NHẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ, THỊ TRẤN VÀ SAU KHI BỐ TRÍ, SẮP XẾP SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH THEO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2019/NĐ-CP NGÀY 24/4/2019 CỦA

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

156

Nghị quyết 124/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính xã Hùng Sơn để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đại Từ, đổi tên thị trấn Đại Từ thành thị trấn Hùng Sơn thuộc huyện Đại Từ và điều chỉnh địa giới hành chính xã Động Đạt, Phấn Mễ để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đu thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành

VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ HÙNG SƠN ĐỂ MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN ĐẠI TỪ, ĐỔI TÊN THỊ TRẤN ĐẠI TỪ THÀNH THỊ TRẤN HÙNG SƠN THUỘC HUYỆN ĐẠI TỪ VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC XÃ ĐỘNG ĐẠT, PHẤN MỄ ĐỂ MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN ĐU THUỘC HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2013

157

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về ngành đào tạo đối với từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

dân các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Điều 2. Quy định ngành đào tạo Công chức cấp xã được tuyển dụng phải đảm bảo nhóm ngành nghề đào tạo phù hợp với vị trí, chức danh công chức được bố trí, cụ thể: 1. Công chức Văn

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

158

Quyết định 3523/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

hiện đại, bền vững và giữ gìn những giá trị tinh hoa, bản sắc văn hóa của địa phương. 3. Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi lập chương trình là toàn bộ ranh giới thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (tổng diện tích 357,3 ha) và các xã Tây Hồ, Hạnh Phúc. Ranh giới địa lý được xác định như sau: - Phía Bắc giáp sông Chu; -

Ban hành: 15/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2016

159

Quyết định 229/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2605/2013/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn cụ thể công chức xã, phường, thị trấn và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. Nơi nhận: - Chính phủ; - Bộ Nội vụ; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - TTTU, TT HĐND TP; - CT, các PCT UBND TP; - Đoàn ĐBQH thành phố; - Như Điều 3; - CPVP

Ban hành: 02/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2017

160

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

sung Điều 36 của Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường,

Ban hành: 02/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222