Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA SON TAY "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 33566 văn bản

1

Quyết định 5104/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

DỤNG ĐẤT NĂM 2017 THỊ XÃ SƠN TÂY ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2017

2

Quyết định 7208/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

DỤNG ĐẤT NĂM 2017 THỊ XÃ SƠN TÂY ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013; Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2017

3

Quyết định 5128/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THỊ XÃ SƠN TÂY ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013; Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2016

4

Quyết định 1690/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THỊ XÃ SƠN TÂY ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013; Căn cứ Nghị quyết số

Ban hành: 13/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

5

Quyết định 6400/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt mức thu phí chợ Nông sản thực phẩm (khu mở rộng) thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

PHÍ CHỢ NÔNG SẢN THỰC PHẨM (KHU MỞ RỘNG) THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2016

6

Quyết định 5514/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch chung thị xã Sơn Tây (lồng ghép Đô thị vệ tinh Sơn Tây) đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 do thành phố Hà Nội ban hành

THỊ XÃ SƠN TÂY (LỒNG GHÉP ĐÔ THỊ VỆ TINH SƠN TÂY) ĐẾN NĂM 2030, TỶ LỆ 1/10.000 ĐỊa điỂm: ThỊ xã Sơn Tây Cam ThưỢng, huyỆn Ba Vì, thành pHỐ HÀ NỘI. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11; Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Ban hành: 20/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2015

7

Quyết định 2718/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ THU HỒI ĐẤT MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ SƠN TÂY ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2004/QH13 ngày 18/6/2004; Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn

Ban hành: 16/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2015

8

Quyết định 3469/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) PHƯỜNG VIÊN SƠN, THỊ XÃ SƠN TÂY ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2014

9

Quyết định 3466/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) PHƯỜNG TRUNG SƠN TRẦM, THỊ XÃ SƠN TÂY ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2014

10

Quyết định 3465/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) PHƯỜNG TRUNG HƯNG, THỊ XÃ SƠN TÂY ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2014

11

Quyết định 3470/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) PHƯỜNG PHÚ THỊNH, THỊ XÃ SƠN TÂY ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2014

12

Quyết định 3468/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) PHƯỜNG XUÂN KHANH, THỊ XÃ SƠN TÂY ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2014

13

Quyết định 3467/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) PHƯỜNG QUANG TRUNG, THỊ XÃ SƠN TÂY ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2014

14

Quyết định 7968/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) THỊ XÃ SƠN TÂY ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2014

15

Quyết định 3356/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội thị xã Sơn Tây đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do thành phố Hà Nội ban hành

HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI THỊ XÃ SƠN TÂY ĐẾN NĂM 2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -

Ban hành: 28/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2013

16

Quyết định 31/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng phân loại đường phố tại khu vực các quận, thị xã Sơn Tây, các giáp ranh thuộc huyện Từ Liêm, các thị trấn; phân loại đoạn giao thông chính; phân loại các trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

LOẠI ĐƯỜNG PHỐ TẠI KHU VỰC CÁC QUẬN, THỊ XÃ SƠN TÂY, CÁC GIÁP RANH THUỘC HUYỆN TỪ LIÊM, CÁC THỊ TRẤN; PHÂN LOẠI ĐOẠN GIAO THÔNG CHÍNH; PHÂN LOẠI CÁC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỂ THU THUẾ ĐẤT ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh về thuế nhà, đất ngày 31/7/1992 và

Ban hành: 03/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

17

Nghị quyết số 19/NQ-CP về việc xác lập địa giới hành chính Đông Xuân thuộc huyện Quốc Oai; các : Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung thuộc huyện Thạch Thất; huyện Mê Linh thuộc thành phố Hà Nội; thành lập quận Hà Đông và các phường trực thuộc; chuyển thành phố Sơn Tây thành thị xã Sơn Tây thuộc thành Hà Nội do Chính phủ ban hành

TIẾN XUÂN, YÊN BÌNH, YÊN TRUNG THUỘC HUYỆN THẠCH THẤT; HUYỆN MÊ LINH THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI; THÀNH LẬP QUẬN HÀ ĐÔNG VÀ CÁC PHƯỜNG TRỰC THUỘC; CHUYỂN THÀNH PHỐ SƠN TÂY THÀNH THỊ XÃ SƠN TÂY THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban

Ban hành: 08/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2009

18

Nghị định 66/2000/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính Viên Sơn để thành lập phường Phú Thịnh và mở rộng phường Quang Trung thuộc thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây

LẬP PHƯỜNG PHÚ THỊNH VÀ MỞ RỘNG PHƯỜNG QUANG TRUNG THUỘC THỊ XÃ SƠN TÂY, TỈNH HÀ TÂY CHÍNH PHỦ: Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính Viên Sơn

Ban hành: 09/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Quyết định 101-HĐBT năm 1982 về việc phân vạch địa giới thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì và huyện Phúc Thọ thuộc thành phố Hà Nội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 101-HĐBT Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 1982 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 101-HĐBT NGÀY 2 THÁNG 6 NĂM 1982 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI THỊ XÃ SƠN TÂY, HUYỆN BA VÌ VÀ HUYỆN PHÚC THỌ

Ban hành: 02/06/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

20

Quyết định 50-BT năm 1972 về việc sáp nhập Trung Hưng và thôn Yên Thịnh II thuộc Đường Lâm, huyện Ba Vì vào thị xã Sơn Tây thuộc tỉnh Hà Tây do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 50-BT Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 1972 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁP NHẬP TRUNG HƯNG VÀ THÔN YÊN THỊNH II THUỘC ĐƯỜNG LÂM, HUYỆN BA VÌ VÀO THỊ XÃ SƠN TÂY THUỘC TỈNH HÀ TÂY BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Ban hành: 16/10/1972

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.217.242