Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA HONG NGU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13505 văn bản

1

Quyết định 60/QĐ-UBND.NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

DỤNG ĐẤT NĂM 2019 THỊ XÃ HỒNG NGỰ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị

Ban hành: 27/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

2

Quyết định 35/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 THỊ XÃ HỒNG NGỰ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2018

3

Quyết định 1286/QĐ-UBND.HC năm 2014 phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030

QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê

Ban hành: 18/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2016

4

Nghị quyết 258/2019/NQ-HĐND về đổi tên, đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, huyện Hồng Ngự, huyện Thanh Bình và thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

ĐƯỜNG, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO LÃNH, HUYỆN HỒNG NGỰ, HUYỆN THANH BÌNH VÀ THỊ XÃ HỒNG NGỰ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành

Ban hành: 16/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2019

5

Nghị định 08/NĐ-CP về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hồng Ngự để thành lập thị xã Hồng Ngự; thành lập phường thuộc thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

THÀNH LẬP THỊ XÃ HỒNG NGỰ; THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hồng Ngự để thành lập thị xã Hồng Ngự

Ban hành: 23/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2009

6

Quyết định 919/QĐ-UBND.HC năm 2015 Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030

ÁN QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2030 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và

Ban hành: 03/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

7

Quyết định 293/QĐ-BNV năm 2010 phân loại và điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện đối với thị xã Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp do Bộ Nội vụ ban hành

HUYỆN ĐỐI VỚI THỊ XÃ HỒNG NGỰ VÀ HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp

Ban hành: 05/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

8

Quyết định 58/QĐ-UBND.NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN HỒNG NGỰ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị

Ban hành: 27/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

9

Nghị quyết 625/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

phân loại đơn vị hành chính; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 560/TTr-CP ngày 19 tháng 11 năm 2018 và Báo cáo thẩm tra số 1991/BC-UBPL14 ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban Pháp luật, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính

Ban hành: 10/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

10

Quyết định 30/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN HỒNG NGỰ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2018

11

Nghị quyết 234/2019/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung danh mục thu hồi đất dự án nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

thị xã, thành phố; - Công báo Tỉnh; - Lưu: VT, KT-NS. CHỦ TỊCH Phan Văn Thắng PHỤ LỤC: ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DANH MỤC THU HỒI ĐẤT DỰ ÁN NÂNG CẤP QUỐC LỘ 30 ĐOẠN CAO LÃNH-HỒNG NGỰ NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 234/2019/NQ-HĐND ngày 02

Ban hành: 02/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2019

12

Nghị quyết 99/NQ-HĐND năm 2012 thành lập ấp Trà Đư thuộc Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp. Ấp Trà Đư có diện tích tự nhiên 502,90 ha, Đông giáp phường An Lạc thuộc thị xã Hồng Ngự; Tây giáp ấp Thị, Nam giáp Long Khánh A, Bắc giáp Thường Thới Hậu B thuộc huyện Hồng Ngự. Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân

Ban hành: 08/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

13

Quyết định 11/QĐ-UBND-TL năm 2017 về đổi tên Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên thành Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hồng Ngự được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân

Ban hành: 19/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

14

Quyết định 1299/QĐ-UBND.HC năm 2016 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư Bờ Bắc kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng do tỉnh Đồng Tháp ban hành

chiếu sáng công cộng: - Đường dây hạ thế 3P-4D-380V, tổng chiều dài 915m, sử dụng trụ BTLT 8,5m. - Hệ thống chiếu sáng công cộng: sử dụng đèn LED 80W (36 bộ), trụ STK cao 6m. 6. Địa điểm và diện tích sử dụng đất: - Địa điểm: phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. - Diện tích sử dụng đất: 8,4501 ha. Trong

Ban hành: 08/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2016

15

Nghị quyết 144/NQ-HĐND năm 2013 thông qua Đề án công nhận thị trấn Thường Thới dự kiến, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

THỊ TRẤN THƯỜNG THỚI DỰ KIẾN, HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI V HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng

Ban hành: 05/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

16

Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2014 thành lập ấp Chòm Xoài và ấp Giông Bàng thuộc Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

ẤP GIỒNG BÀNG THUỘC THƯỜNG PHƯỚC 1, HUYỆN HỒNG NGỰ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA VIII - KỲ HỌP LẦN THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2015

17

Nghị định 194/2004/NĐ-CP về việc thành lập các phường thuộc thị xã Cao Lãnh, Sa Đéc và mở rộng thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

LÃNH, SA ĐÉC VÀ MỞ RỘNG THỊ TRẤN HỒNG NGỰ, HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường thuộc các thị xã Cao Lãnh, Sa

Ban hành: 30/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Thông tư 02/2014/TT-NHNN quy định về tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2014/TT-NHNN Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TIÊU HỦY TIỀN IN HỎNG

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2014

19

Quyết định 80/QĐ-UBND-TL năm 2014 cho phép thành lập Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Hồng Ngự ngày 04/4/2014; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép thành lập Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điều 2. Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Hồng Ngự là tổ chức hội; tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và

Ban hành: 10/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2014

20

Quyết định 108/2005/QĐ-UBND về Quy định thu phí qua Cầu Sở Thượng, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

phí qua Cầu Sở Thượng, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tài chính tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện Quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Hồng Ngự chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Ban hành: 12/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174