Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA DO SON "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 33133 văn bản

1

Quyết định 01/2003/QĐ-BTC quy định mức thu và quản lý, sử dụng cảng cá Ngọc Hải, thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

CÁ NGỌC HẢI, THỊ XÃ ĐỒ SƠN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của

Ban hành: 06/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

2

Thông tư 46/2000/TT-BTC hướng dẫn cơ chế đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng do Bộ Tài chính ban hành

2000 HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU VỰC DỌC ĐƯỜNG 14 THỊ XÃ ĐỒ SƠN VÀ HUYỆN CÁT HẢI - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 23/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện Cát Hải thuộc thành phố Hải Phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn

Ban hành: 24/05/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

3

Quyết định 83-BT năm 1970 về việc giải thể Bằng-la thuộc thị xã Đồ-sơn thành phố Hải-phòng do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 83-BT Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1970 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI THỂ BẰNG-LA THUỘC THỊ XÃ ĐỒ-SƠN THÀNH PHỐ HẢI-PHÒNG BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21 tháng 11

Ban hành: 26/12/1970

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2007

4

Quyết định 67-CP năm 1966 về việc chia huyện Hà Quảng thuộc tỉnh Cao Bằng thành hai huyện; hợp nhất hai huyện An Dương và Hải An thuộc thành phố Hải Phòng; đặt Bằng La trực thuộc thị xã Đồ Sơn do Hội đồng Chính phủ ban hành

TRỰC THUỘC THỊ XÃ ĐỒ SƠN HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp quy định nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Chính phủ; Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, của Ủy ban hành chính khu tự trị Việt Bắc, Ủy ban hành chính tỉnh Cao Bằng và Ủy ban hành chính thành phố Hải Phòng; Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong hội nghị

Ban hành: 07/04/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

5

Quyết định 823/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

2019 CỦA THỊ XÃ TỪ SƠN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

6

Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND đề nghị công nhận thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa là đô thị loại III

THỊ XÃ SẦM SƠN, TỈNH THANH HÓA LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 2 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2017

7

Quyết định 62/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

định số 374/BC-SXD ngày 28/11/2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điều 2. UBND thành phố Lạng Sơn, UBND các , phường trên địa bàn thành phố Lạng Sơn tổ chức công bố công khai Quy chế này theo quy định. Điều 3. Quyết định này

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2017

8

Quyết định 705/2016/QĐ-UBND về cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân trên địa bàn Quảng Cư, phường Trung Sơn, phường Trường Sơn và phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn bị ảnh hưởng của dự án “Không gian du lịch ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơndo tỉnh Thanh Hóa ban hành

SÁCH HỖ TRỢ NGƯ DÂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẢNG CƯ, PHƯỜNG TRUNG SƠN, PHƯỜNG TRƯỜNG SƠN VÀ PHƯỜNG BẮC SƠN, THỊ XÃ SẦM SƠN BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ ÁN “KHÔNG GIAN DU LỊCH VEN BIỂN PHÍA ĐÔNG ĐƯỜNG HỒ XUÂN HƯƠNG, THỊ XÃ SẦM SƠN” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà

Ban hành: 01/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2016

9

Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

ĐẤT NĂM 2018 CỦA THỊ XÃ TỪ SƠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

10

Chỉ thị 08/CT-UBND về tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-UBND Sơn La, ngày 21 tháng 4 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Ban hành: 21/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

11

Quyết định 5104/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

điểm khu vui chơi)" thành "Khu vui chơi giải trí các , phường trên địa bàn Thị xã Sơn Tây; Hạng mục: Các phường Ngô Quyền, Phú Thịnh, Xuân Khanh, Thanh Mỹ, Sơn Đông"; - "Mở mới và mở rộng đường vào trường mầm non Đường Lâm (L=400m, Bm=5,5m, trong đó mở mới 100m)" thành "Dự án Trường mầm non khu trung tâm Đường Lâm (giai đoạn 1 -

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2017

12

Quyết định 646/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 THỊ XÃ SẦM SƠN. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 02/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

13

Quyết định 7208/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9524/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 30/9/2016 và Báo cáo số 12033/BC-STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/12/2016; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Sơn Tây (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỷ lệ 1/10000 và Báo

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2017

14

Quyết định 968/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Sầm Sơn do tỉnh Thanh Hóa ban hành

ĐẤT NĂM 2016 THỊ XÃ SẦM SƠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 18/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2016

15

Quyết định 5128/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THỊ XÃ SƠN TÂY ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013; Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2016

16

Quyết định 1702/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề cương và dự toán Đề án phát triển nhà ở hội tại thành phố Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn, Bỉm Sơn và Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến 2030

Nghi Sơn; - Dự báo quỹ đất cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở hội tại phạm vi địa bàn nêu trên; - Xác định các chỉ tiêu phát triển nhà ở cho nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở hội đến năm 2030 tại khu vực đô thị trên phạm vi thành phố Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn, thị Bỉm Sơn và Khu kinh tế Nghi Sơn để

Ban hành: 18/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2016

17

Quyết định 1690/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1634/TTr-STNMT ngày 8 tháng 3 năm 2016; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Sơn Tây (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng

Ban hành: 13/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

18

Quyết định 736/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh giá đất ở tại phường Tây Sơn, phường Tân Bình, Quang Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

TẠI PHƯỜNG TÂY SƠN, PHƯỜNG TÂN BÌNH, QUANG SƠN, THỊ XÃ TAM ĐIỆP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Căn cứ văn bản số 113/TTHĐ-CTHĐ

Ban hành: 19/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

19

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND công nhận xã Sơn Đông thuộc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc là đô thị loại V

dựng tại Tờ trình số 2311/SXD-TTr ngày 06/8/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận xã Sơn Đông thuộc huyện Lập Thạch là đô thị loại V, gồm các nội dung cơ bản như sau: 1. Phạm vi, quy mô đô thị Phạm vi, quy mô đô thị bao gồm toàn bộ diện tích đất đai tự nhiên của xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch có diện tích 9,615 km2, dân số 9.762

Ban hành: 13/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2015

20

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 116/2003/QĐ-UB về thành lập trường Trung học phổ thông Nguyễn Du thuộc địa bàn thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La

Du thuộc địa bàn thị xã Sơn La. Lý do bãi bỏ: Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2019. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 52.204.98.217