Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA CAM RANH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9157 văn bản

1

Quyết định 1037/QĐ-UBND năm 2010 về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thị xã Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa

TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CAM RANH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008

Ban hành: 19/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2015

Ban hành: 11/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

3

Nghị định 21/2000/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà và thành lập các phường thuộc thị xã

VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Nay thành lập thị xã Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh

Ban hành: 07/07/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

4

Quyết định 1034/QĐ-UBND năm 2006 phân loại, hệ số đường quy hoạch tại khu quy hoạch dân cư khóm 2 phường Cam Thuận, thị xã Cam Ranh theo Quyết định 05/2006/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

CÁC ĐƯỜNG QUY HOẠCH TẠI KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ KHÓM 2 PHƯỜNG CAM THUẬN, THỊ XÃ CAM RANH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH 05/2006/QĐ-UB NGÀY 23/01/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/ 2003; Căn cứ Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004

Ban hành: 08/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2012

5

Quyết định 60/2006/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ CAM RANH, THÀNH PHỐ NHA TRANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26  tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Ban hành: 21/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

6

Quyết định 55/2006/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO THUỘC Ủ Y BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ CAM RANH, THÀNH PHỐ NHA TRANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật bản hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03

Ban hành: 11/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

7

Quyết định 54/2006/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã Cam Ranh, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG TƯ PHÁP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ CAM RANH, THÀNH PHỐ NHA TRANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn cứ

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2015

8

Quyết định 11/2006/QĐ-UBND hủy bỏ một phần Quyết định 09/2004/QĐ-UB về kiện toàn đội thanh niên xung kích quản lý trật tự đô thị, thị xã Cam Ranh và sửa đổi Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của đội do của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

B, ĐIỀU 2 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2004/QĐ-UB NGÀY 27/01/2004 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC KIỆN TOÀN ĐỘI THANH NIÊN XUNG KÍCH QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ, THỊ XÃ CAM RANH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được

Ban hành: 10/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

9

Quyết định 2681/QĐ-UBND năm 2018 về giá tiêu thụ nước sạch đô thị trên địa bàn thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

HOẠT ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAM RANH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính,

Ban hành: 11/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2018

10

Quyết định 4115/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh tại Tờ trình số 163/TTr-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018; Kết luận thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

11

Quyết định 4074/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

2018 CỦA THÀNH PHỐ CAM RANH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2018

12

Quyết định 4166/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

ĐẤT NĂM 2017 CỦA THÀNH PHỐ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2017

13

Quyết định 1513/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh do tỉnh Khánh Hòa ban hành

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Đức Vinh QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI KHU DU LỊCH BẮC BÁN ĐẢO CAM RANH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân

Ban hành: 21/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

14

Quyết định 323/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đồ án quy hoạch chung thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2035

CHUNG THÀNH PHỐ CAM RANH ĐẾN NĂM 2035 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12; Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 02/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2016

15

Quyết định 1308/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự toán chi phí cắm mốc ranh quy hoạch theo đồ án điều chỉnh ranh giới quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu du lịch Trảng cỏ Bù Lạch Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

CHI PHÍ CẮM MỐC RANH QUY HOẠCH THEO ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/5000 KHU DU LỊCH TRẢNG CỎ BÙ LẠCH, ĐỒNG NAI, HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 06/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

16

Thông tư 133/2017/TT-BQP hướng dẫn Quyết định 25/2016/QĐ-TTg về Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng

xếp vị trí neo đậu cho tàu thuyền; trong thời gian 12 giờ tính từ khi nhận được thông tin hiệp đồng, nếu không tiếp nhận được thì phải thông báo rõ lý do cho cơ quan, đơn vị có tàu thuyền biết. 2. Xác báo tàu thuyền quân sự Việt Nam đến Cảng quốc tế Cam Ranh Chậm nhất 02 (hai) giờ trước khi tàu thuyền dự kiến đến vùng đón trả hoa tiêu,

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2017

17

Quyết định 29/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng kèm theo Quyết định 25/2016/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mẫu số 07 CÔNG TY TNHH TÂN CẢNG - PETRO CAM RANH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ……../…….. ………., ngày … tháng … năm …. PHÊ DUYỆT Ngày tháng năm BTL VÙNG 4 HẢI QUÂN

Ban hành: 03/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

18

Quyết định 25/2016/QĐ-TTg về Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng các dịch vụ tại Cảng quốc tế Cam Ranh. 2. Trường hợp điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Quy chế này thì áp dụng quy định của điều ước quốc

Ban hành: 27/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2016

19

Quyết định 593/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án kỹ thuật cắm mốc ranh giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa An Khê và hồ chứa Ka Nak của Nhà máy Thủy điện An Khê - Ka Nak trên địa bàn huyện Kbang và thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

CẮM MỐC RANH GIỚI XÁC ĐỊNH HÀNH LANG BẢO VỆ HỒ CHỨA AN KHÊ VÀ HỒ CHỨA KA NAK CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN AN KHÊ - KA NAK TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KBANG VÀ THỊ XÃ AN KHÊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm

Ban hành: 08/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2016

20

Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND về mức thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

PHÍ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAM RANH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn

Ban hành: 09/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108