Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI TRAN NONG TRUONG THACH THANH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7106 văn bản

1

Quyết định 162-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập thị trấn nông trường Thạch Thành, thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

162-NV,Quyết định 162-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường Thạch Thành,Huyện Thạch Thành,Tỉnh Thanh Hóa,Thành lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 162-NV Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/04/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

2

Quyết định 1737/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

huyện Thạch Thành về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT; UBND huyện Thạch Thành và Thủ trưởng

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2020

3

Quyết định 1587/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và PTNT; UBND huyện Thạch Thành và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3 QĐ (để

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

4

Quyết định 3124/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

dịch vụ (XD Nhà điều hành và trưng bày sản phẩm, kho phân phối hàng hóa) 0,26 0,26 0,26 thôn Thanh Mỹ, Thị trấn Thạch Hà (Thạch Thanh cũ) 322 VIII Đất cơ sở sản xuất

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2020

5

Quyết định 2564/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

được duyệt; 3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thạch An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

6

Quyết định 5109/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013; Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2017

7

Quyết định 506/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

lực kể từ ngày ban hành. Chánh Văn phòng Đoàn ĐB QH-HĐND-UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà và Thủ trưởng các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - TTr. Tỉnh ủy,

Ban hành: 18/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2019

8

Quyết định 7213/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Thạch Thất đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2017. Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao: 1. UBND cấp huyện: a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. b) Thực

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2017

9

Quyết định 699/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Thạch Thành do tỉnh Thanh Hóa ban hành

định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thường trực Tỉnh ủy (để b/c), -

Ban hành: 01/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2016

10

Quyết định 2581/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

1,05 Thị trấn Thạch Hà 4 2 Đất thương mại dịch vụ 0,28 0,28 Xã Thạch Đài 5 3 Dự án khu du lịch biển 152,00

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

11

Quyết định 5136/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 13/04/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thạch Thất;

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2016

12

Quyết định 6599/QĐ-UBND năm 2015 về thành lập Cụm công nghiệp Dị Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách

Ban hành: 02/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

13

Quyết định 2519/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỉ lệ 1/5000 thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030)

Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường; Ban quản lý KCN; UBND huyện Lập Thạch, UBND thị trấn Lập Thạch và Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH

Ban hành: 12/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2013

14

Quyết định 1689/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thạch Thất đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2016. Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao: 1. UBND huyện Thạch

Ban hành: 13/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2016

15

Quyết định 2348/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2017 công trình: hồ Bỉnh Công, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Chỉ huy PCLB hồ Bỉnh Công, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2017

16

Quyết định 2353/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2017 công trình: hồ Tây Trác, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Chỉ huy PCLB hồ Tây Trác, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3 QĐ; - Ban Chỉ đạo TW về PCTT (để

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

17

Quyết định 2351/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2017 công trình: hồ Đồng Ngư, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Đồng Ngư, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3 QĐ; - Ban Chỉ đạo TW về PCTT; (để b/c); - Bộ Nông nghiệp và PTNT; (để b/c);

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

18

Quyết định 2302/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

3 Đất ở đô thị 0,50 0,50 0,47 0,03 Thị trấn Thạch Hà Quy hoạch đấu giá đất ở vùng đối diện Bệnh viện tuyến 2 Quốc lộ 1A, Tổ dân phố 9 4 Đất ở nông thôn 0,08

Ban hành: 17/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2016

19

Quyết định 1290/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang con Moong và các di tích phụ cận, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phía Bắc giáp xã Thạch Lâm. - Phần đất thuộc địa phận xã Thành Minh, có diện tích 201,470 ha; ranh giới được xác định như sau: Phía Đông giáp thôn Luông; phía Nam giáp đường liên thôn; phía Tây giáp đường quy hoạch nông thôn mới; phía Bắc giáp thôn Mục Long. 2. Mục tiêu Quy hoạch a) Mục tiêu dài hạn - Bảo tồn, tôn tạo và phát

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

20

Quyết định 5989/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị N11, tỷ lệ 1/5000 địa điểm; các phường Thạch Bàn, Cự Khối - quận Long Biên; thị trấn Trâu Quỳ và các xã Cổ Bi, Phú Thị, Đặng Xá, Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, Bát Tràng, Đông Dư - huyện Gia Lâm - thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ N11, TỶ LỆ 1/5000 ĐỊA ĐIỂM: CÁC PHƯỜNG: THẠCH BÀN, CỰ KHỐI - QUẬN LONG BIÊN; THỊ TRẤN TRÂU QUỲ VÀ CÁC XÃ: CỔ BI, PHÚ THỊ, ĐẶNG XÁ, DƯƠNG XÁ, KIÊU KỴ, ĐA TỐN, BÁT TRÀNG, ĐÔNG DƯ - HUYỆN GIA LÂM - THÀNH PHỐ HÀ NỘI. ỦY BAN

Ban hành: 04/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225